Obszary praktyki

Kancelaria specjalizuje się w sporach podatkowych oraz bieżącym doradztwie podatkowym i prawnym dla biznesu.

Nasze usługi kierujemy do przedsiębiorców, którzy potrzebują stworzyć stabilną strukturę biznesową z efektywnym opodatkowaniem, jak i chcących zabezpieczyć istniejącą już działalność, oraz takich którzy na skutek działań organów podatkowych popadli w kłopoty finansowe i konflikt z fiskusem.

Wiodącym obszarem praktyki Kancelarii są spory podatkowe. Reprezentujemy, wspieramy i doradzamy naszym klientom podczas kontroli podatkowych i celno-skarbowych, postępowań podatkowych, zabezpieczających, egzekucyjnych, karnoskarbowych oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Dla naszych klientów przygotowujemy strategie procesowe i pisma procesowe na każdym etapie sporu podatkowego.

Obszary praktyki

Drugim obszarem praktyki jest bieżące doradztwo podatkowe dla biznesu w zakresie wszystkich podatków (VAT, akcyza, CIT, PIT, podatek od nieruchomości, PCC, WHT). W ramach świadczonych usług doradztwa podatkowego zapewniamy naszym klientom wsparcie w bezpiecznym i efektywnym podatkowo prowadzeniu biznesu poprzez dobór właściwej formy działalności i sposobu opodatkowania, a także wdrażanie atrakcyjnych podatkowo struktur i ulg.

Trzecim obszarem praktyki jest doradztwo prawne dla biznesu. W tym zakresie pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i prawa pracy. Naszym klientom doradzamy także w procesach przekształceń, połączeń i podziałów.

 • Spory podatkowe
 • Prawo
 • Podatki

Czynności sprawdzające to najmniej sformalizowany etap dokonywanej przez organy podatkowe weryfikacji rozliczeń podatkowych podatników. Organy podatkowe mogą podejmować czynności sprawdzające jedynie w ściśle określonym celu, jak: sprawdzenie terminowości składania deklaracji lub wpłacania podatków, stwierdzenia formalnej poprawności deklaracji, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, weryfikacji wydatków i przychodów opodatkowanych lub nieopodatkowanych  w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów ze źródeł nieujawnionych, weryfikacji danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej, weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT.

Celem naszych usług jest wsparcie klientów w toku czynności sprawdzających i zabezpieczenie ich interesów w razie późniejszego wszczęcia kontroli podatkowej, celno-skarbowej i postępowania podatkowego.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • reprezentację i wsparcie klienta w kontakcie z organami podatkowymi w toku czynności sprawdzających,
 • przygotowywanie pism procesowych w toku czynności sprawdzających (odpowiedzi na wezwania, sprzeciwu na korektę deklaracji),
 • przygotowanie klienta do możliwego sporu podatkowego z organami podatkowymi poprzez weryfikację dotychczasowych rozliczeń podatkowych, wewnętrznych procedur i dokumentów,
 • opracowanie i wdrożenie najkorzystniejszej strategii procesowej już na etapie czynności sprawdzających oraz sformułowanie właściwej argumentacji.

Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa to dwa odrębne tryby weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych kontrolowanego, uregulowane odpowiednio w Ordynacji podatkowej i w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Przy czym w trakcie kontroli celno-skarbowej organy zajmują się wykrywaniem poważnych przestępstw podatkowych (np. karuzele VAT). W trakcie prowadzenia czynności w ramach obu tych trybów organy mogą weryfikować dokumenty, dokonywać przeszukania i przesłuchiwać świadków.

Z doświadczenia wiemy, że w toku kontroli podatkowej i celno-skarbowej kontrolowany powinien mieć wsparcie profesjonalnego pełnomocnika. Zapewnia to możliwość czuwania nad prawidłowością czynności prowadzonych przez organ podatkowe, jak i zakresu informacji i dokumentów przekazywanych na żądanie organów. Wsparcie klientów w trakcie kontroli podatkowej czy celno-skarbowej stanowi podstawowy przedmiot działalności Kancelarii. Dzięki doświadczeniu i doskonałej znajomości praktyki działania organów administracji skarbowej osiągamy wysoki procent spraw korzystnie rozstrzygniętych już na tym etapie sporu z organami. Jest to również pochodna wypracowanej przez nas strategii zarządzania sporem, która zakłada przede wszystkim poszukiwanie możliwości uniknięcia sporu, a dopiero gdy nie jest to możliwe, zakończenie go na możliwie najwcześniejszym etapie.

Celem naszych usług jest wsparcie klientów w toku kontroli podatkowej, celno-skarbowej i podejmowanie wszelkich przewidzianych prawem działań służących ochronie ich praw.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • wsparcie w przygotowaniu klienta do kontroli podatkowej i celno-skarbowej, polegające na analizie zobowiązań podatkowych i wewnętrznych procedur, a także w zgromadzeniu i przygotowaniu odpowiednich dokumentów do kontroli,
 • opracowanie i wdrożenie najkorzystniejszej strategii oraz sformułowanie właściwej argumentacji przedstawianej kontrolującym,
 • reprezentację klienta na każdym etapie kontroli podatkowej i celno-skarbowej,
 • przygotowywanie wszelkich pism procesowych, w szczególności: sprzeciwu na czynności kontrolne, zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołów kontroli, wniosków dowodowych, innych pism z wyjaśnieniami oraz zażaleń na postanowienia organów,
 • uczestnictwo w przesłuchaniu świadków i stron.

Postępowanie podatkowe jest wszczynane na skutek stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wysokości podatku lub nieprawidłowości w rozliczeniach danego podatnika po przeprowadzonej kontroli podatkowej. Postępowanie podatkowe ma na celu dokonanie wymiaru zobowiązania podatkowego. W trakcie prowadzenia czynności w toku postępowania podatkowego organy mogą weryfikować dokumenty, dokonywać przeszukania i przesłuchiwać świadków.

Z doświadczenia wiemy, że w toku postępowania podatkowego podatnik powinien mieć wsparcie profesjonalnego pełnomocnika. Zapewnia to możliwość czuwania nad prawidłowością czynności prowadzonych przez organ podatkowe, jak i zakresem informacji i dokumentów przekazywanych na żądanie organów. Wsparcie klientów w trakcie postępowania podatkowego to jedna z naszych specjalizacji. W tym zakresie zapewniamy kompleksową obsługę całego postępowania – od momentu jego wszczęcia, aż do czasu wydania decyzji ostatecznej. Prowadzimy postępowania podatkowe w sprawach dotyczących podatków pośrednich (VAT, akcyza), podatków dochodowych (CIT, PIT), podatków lokalnych (podatek od nieruchomości), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku u źródła (WHT).

Celem naszych usług jest wsparcie klientów w toku postępowania podatkowego i podejmowanie wszelkich przewidzianych prawem działań służących ochronie ich praw.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • wsparcie w przygotowaniu klienta do postępowania podatkowego, polegające na analizie zobowiązań podatkowych i wewnętrznych procedur, a także w zgromadzeniu i przygotowaniu odpowiednich dokumentów,
 • opracowanie i wdrożenie najkorzystniejszej strategii oraz sformułowanie właściwej argumentacji przedstawianej organom podatkowym,
 • reprezentację klienta na każdym na każdym etapie postępowania podatkowego, w tym uczestnictwo we wszelkich czynnościach procesowych (przesłuchania świadków i stron, oględziny),
 • przygotowywanie wszelkich pism procesowych, w szczególności: wniosków dowodowych, odwołań, zażaleń, ponagleń,
 • sporządzanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia, tj. wniosków o wznowienie postępowania, o stwierdzenie nieważności decyzji oraz wniosków o zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej.

Jednym z najdotkliwszych instrumentów stosowanych przez organy podatkowe w toku prowadzonej kontroli podatkowej, celno-skarbowej i postępowania podatkowego jest dokonanie zabezpieczenia na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym. Zabezpieczenie może dotyczyć m.in. rachunków bankowych, ruchomości i nieruchomości. Organy podatkowe nadużywają tego instrumentu, twierdząc często bezpodstawnie, że zachodzi uzasadniona obawa, że podatnik nie wykona zobowiązania podatkowego.

Celem naszych usług jest zapobiegnięcie dokonaniu zabezpieczenia lub uchylenie skutków zabezpieczenia.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • ocena ryzyka związanego z ewentualnym dokonaniem zabezpieczenia na majątku klienta i podjęcie działań ograniczających to ryzyko,
 • reprezentacja klienta w trakcie postępowania dotyczącego zabezpieczenia jego majątku,
 • sporządzanie wszelkich środków zaskarżenia, w tym m.in.: odwołań od decyzji o zabezpieczeniu na majątku podatnika, zażaleń na postanowienia, skarg do sądu administracyjnego,
 • pomoc w podjęciu czynności pozwalających klientom na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, pomimo dokonanego zabezpieczenia,
 • przygotowywanie wszelkich pism dotyczących wyrażenia zgody na wypłatę środków z zajętego rachunku bankowego.

STIR to System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, do którego banki oraz SKOKi przesyłają dane o prowadzonych rachunkach bankowych i dokonywanych na nich transakcjach. Dane te są przetwarzane i oceniane pod kątem wystąpienia ryzyka wykorzystywania rachunków bankowych do wyłudzeń skarbowych. Jeśli Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub jeden z upoważnionych naczelników urzędów celno-skarbowych uzna, że dany podatnik może wykorzystywać rachunki bankowe do działalności przestępczej nakazuje bankom blokadę rachunku (tzw. blokada STIR). Krótka blokada trwa maksymalnie 72 godziny, natomiast długa blokada do 3 miesięcy.

Celem naszych usług jest wsparcie klientów w stosunku do których zastosowano blokadę rachunku bankowego STIR, obejmujące zarówno zaskarżenie rozstrzygnięć w przedmiocie blokady STIR, jak i reprezentację w sprawach dotyczących zwolnienia środków z zablokowanego rachunku w celu umożliwienia prowadzenia bieżącej działalności.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • reprezentacja klienta w trakcie postępowania dotyczącego blokady rachunku STIR,
 • sporządzanie wszelkich środków zaskarżenia, w tym m.in.: zażaleń na postanowienia o przedłużeniu blokady STIR, skarg do sądu administracyjnego,
 • pomoc w podjęciu czynności pozwalających klientom na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, pomimo dokonanej blokady STIR,
 • przygotowywanie wszelkich pism dotyczących zwolnienia środków z zablokowanego rachunku, tak aby umożliwić podatnikowi dalsze działanie.

Postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego. Jest to postępowanie najdotkliwsze w skutkach dla podmiotów zobowiązanych do zapłaty należności podatkowych. Prowadzone jest w celu zastosowania konkretnych środków przymusu, które mają służyć doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanego zobowiązań podatkowych. Powołane w tym celu organy egzekucyjne podejmują szereg czynności egzekucyjnych w celu zastosowania środków egzekucyjnych takich jak: zajęcie rachunku bankowego, wierzytelności pieniężnych, ruchomości, nieruchomości, udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, innych praw majątkowych.

Celem naszych usług jest ochrona majątku podatnika w taki sposób, aby prowadzone postępowanie egzekucyjne nie było uciążliwe i żeby nie zakłócało jego bieżącej działalności oraz żeby wszystkie prawa podatnika były respektowane.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • reprezentacja klienta na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego,
 • sporządzanie wszelkich środków zaskarżenia, w tym m.in.: zarzutów w sprawie prowadzenie egzekucji administracyjnej, zażaleń na postanowienia organów egzekucyjnych, skarg na czynności egzekucyjne,
 • przygotowanie wniosków o zawieszenie, umorzenie postępowania egzekucyjnego,
 • przygotowanie wniosków o wstrzymanie czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego,
 • przygotowywanie wniosków o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji.

Postępowanie sądowoadministracyjne jest kolejnym etapem sporu podatkowego, który rozgrywa się na sali sądowej. Wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają środki zaskarżenia od decyzji i postanowień organów podatkowych a także organów egzekucyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga o prawidłowości rozstrzygnięć wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne.

Reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym znajduje się w głównym nurcie praktyki prowadzonej przez Kancelarię. Przedmiotem prowadzonych przy naszym wsparciu postępowań sądowoadministracyjnych są sprawy podatkowe dotyczące podatków pośrednich (VAT, akcyza), podatków dochodowych (CIT, PIT), podatków lokalnych (podatek od nieruchomości), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku u źródła (WHT). Ze względu na duże doświadczenie, zaangażowanie, znajomość materialnego prawa podatkowego przepisów procesowych możemy pochwalić się licznymi wygranymi sprawami. Podkreślenia wymaga przy tym, że mierzymy się ze sprawami szczególnie wymagającymi, w których o wygraną nie jest łatwo.

Celem naszych usług jest w tym wypadku doprowadzenie do wygrania sprawy dla klientów, których reprezentujemy.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i reprezentowanie klientów na rozprawach,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentowanie klientów na rozprawach,
 • sporządzanie wniosków oraz zażaleń w toku postępowania sądowoadministracyjnego;
 • sporządzanie wniosków o wystąpienie przez sąd administracyjny z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego albo z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
 • przygotowanie skarg o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego.

Spory podatkowe z organami podatkowymi coraz częściej łączą się z odpowiedzialnością karną skarbową. Organy podatkowe wszczynają postępowania dotyczące przestępstw i wykroczeń skarbowych w stosunku do podatników, jak i członków zarządu podmiotów gospodarczych. Wiemy jak ważne jest zapewnienie klientowi profesjonalnego wsparcia w toku postępowania karnego skarbowego. Kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych skarbowych i z powodzeniem reprezentuje klientów przed organami ścigania oraz przed sądami karnymi.

Celem naszych usług jest ochrona naszych klientów przed odpowiedzialnością karną skarbową.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • reprezentację na każdym etapie postępowania, w tym uczestnictwo we wszelkich czynnościach w postępowaniu przygotowawczym i sądowym (przesłuchania, rozprawy, oględziny, przeszukania, zapoznanie się z aktami, etc.),
 • sporządzanie wszelkich pism zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego, w tym w szczególności środków zaskarżenia (apelacji, zażalenia, sprzeciwu) oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wniosku o wznowienie postępowania),
 • podejmowanie działań prowadzących do uniewinnienia lub złagodzenia kary, a także przygotowanie wniosków o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i dobrowolne poddanie się karze i uzgadnianie z organami ścigania ich warunków.

W ramach bieżącej obsługi prawnej wspieramy naszych klientów w rozwiązywaniu problemów prawnych, które pojawiają się przy prowadzeniem biznesu. Bieżąca obsługa prawna obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych (RODO), prawa własności intelektualnej i prawa obrotu nieruchomościami.

Celem naszych usług jest ułatwienie klientom prowadzenia biznesu i zminimalizowanie ryzyka prawnego związanego z jego prowadzeniem. Usługi świadczymy w formie stałej współpracy lub w ramach konkretnych projektów.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi: 

 • konsultacje telefoniczne i mailowe w sprawach dotyczących zagadnień prawnych występujących w bieżącej działalności klienta, 
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych w zakresie wszelkich aspektów działalności klienta, 
 • wsparcie w bieżących sprawach korporacyjnych spółek (przygotowywanie uchwał, organizacja zgromadzeń, zmiana umów spółek, zmiana struktury właścicielskiej, etc.),
 • przygotowywanie umów, porozumień, regulaminów, procedur, dokumentów transakcyjnych,
 • wsparcie w sprawach pracowniczych,
 • reprezentację klienta w negocjacjach i sprawach sądowych.

Ze względu na ciągle zmieniające się przepisy oraz wzrost obciążeń podatkowych niezbędnym stało się odpowiednie przygotowanie do rozpoczęcia prowadzenia działalności, jak też podjęcie działań w celu reorganizacji istniejącego już biznesu. W tym celu konieczne jest dobranie odpowiedniej struktury prawnej pod kątem rodzaju działalności, oferowanych usług, dokonywanych transakcji i obszaru, na którym prowadzony jest biznes. Właściwe zaplanowanie struktury prawnej lub jej zmiana przynosi wymierne korzyści. Doradztwo prawne przy reorganizacji biznesu łączymy z doradztwem podatkowym w zakresie doboru efektywnego i optymalnego modelu rozliczeń podatkowych.

Celem naszych usług jest zaplanowanie dla klientów bezpiecznych i korzystnych rozwiązań prawnych i podatkowych.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi: 

 • doradztwo w procesie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności,
 • wsparcie przy założeniu spółki lub oddziału (przygotowanie dokumentacji i rejestracja w KRS),
 • analiza prowadzonego biznesu i przygotowanie możliwych scenariuszy reorganizacji (identyfikacja skutków prawnych i podatkowych),
 • kompleksowe wsparcie przy dokonywaniu podziałów, przekształceń i łączenia spółek,
 • wsparcie przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową,
 • pomoc w likwidacji spółek,
 • kompleksowe wsparcie przy założeniu fundacji rodzinnej i ocenie skutków podatkowych prowadzenia biznesu w tej formie.

Z naszego doświadczenia wynika, że wielu Klientów nie ma świadomości, że mogą uzyskać dofinansowanie na założenie biznesu i jego rozwój lub zrealizowanie konkretnego projektu lub inwestycji. Tymczasem istnieje szereg dostępnych na rynku instytucji, które oferują dofinansowania w ramach funduszy unijnych lub z budżetu Państwa, czy też gminy lub samorządu. Zajmujemy się wyszukiwaniem najkorzystniejszych dofinansowań dla naszych Klientów, co pozwala im na zrealizowanie celów biznesowych i poprawę płynności finansowej. Pozyskujemy dofinansowania dla naszych Klientów m.in. z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiego Funduszu Rozwoju, lokalnych grup wsparcia. Pomagamy startupom, małym i średnim przedsiębiorcom. 

ZAKRES WSPARCIA

Oferujemy w tym zakresie:

 • weryfikację dostępnych źródeł finansowania, dostosowaną indywidualnie do potrzeb i branży Klienta,
 • praktyczne wyjaśnienie warunków i harmonogramu uzyskania dofinansowania,
 • wsparcie w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym przy wypełnianiu wniosków o przyznanie dotacji, biznesplanów, przygotowaniu analizy finansowej, czy tworzeniu siatki powiązań,
 • pomoc w rozliczeniu uzyskanego dofinansowania,
 • analizę skutków podatkowych i prawnych uzyskanego dofinansowania.

W ramach bieżącej obsługi prawnej wspieramy naszych klientów w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Duże doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi pracodawców i pracowników pozwala nam z łatwością poruszać się w tej problematyce, w szczególności w zakresie wyboru najlepszej formy zatrudnienia, wsparcie w procesie restrukturyzacji oraz rozwiązywaniem sporów pracowniczych.

Celem naszych usług jest wsparcie klientów w zabezpieczeniu ich interesów na gruncie przepisów prawa pracy i przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

Zakres wsparcia 

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi: 

 • opracowywanie regulaminów pracy, premiowania, wynagrodzeń i zakładowego funduszu świadczeń,
 • pomoc przy przygotowywaniu dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (umowy o pracę, oświadczenia, umowy o zakazie konkurencji),
 • przygotowywanie umów o dzieło, umów zlecenia oraz umów o współpracy, kontraktów menedżerskich,
 • wsparcie przy doborze formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, „samozatrudnienie”),
 • rozwiązywaniem sporów pracowniczych, w tym również przed sądami pracy,
 • wsparcie w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym również przy zwolnieniach grupowych.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu obrotu nieruchomościami oraz procesu inwestycyjno-budowlanego. Dla naszych klientów szukamy optymalnych rozwiązań na etapie pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne oraz  doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z gospodarką nieruchomościami jak przykładowo: podziały i scalenia nieruchomości, wywłaszczanie czy pierwokup. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę. Pomagamy deweloperom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości.

Celem naszych usług jest zapewnienie klientom bezpieczeństwa prawnego przy transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi: 

 • badanie (due diligence) i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • doradztwo prawne przy transakcjach nabycia, zbycia, podziału, scalania i zniesienia współwłasności nieruchomości,
 • doradztwo prawne i reprezentacja klienta w sprawach o zasiedzenie nieruchomości i służebności,
 • doradztwo prawne i reprezentacja klienta w sprawach obciążeń nieruchomości (ustanowienie bądź zniesienie służebności, hipoteki),
 • doradztwo prawne i reprezentacja klienta w postępowaniu wieczystoksięgowym,
 • obsługa procesu inwestycyjno-budowlanego,
 • obsługa prawna wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości.

W ramach bieżącej obsługi prawnej wspieramy naszych klientów w zagadnieniach związanych z prawem ochrony danych osobowych (RODO). Z koniecznością wdrożenia procedury ochrony danych osobowych zmierzyć się musi obecnie każdy przedsiębiorca niezależnie od profilu prowadzonej działalności. Niespełnienie wymagań przepisów RODO wiąże się z wysokimi karami finansowymi.

Celem naszych usług jest zapewnienie wsparcia dla klientów i opracowanie procedur, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo procesu przetwarzania danych osobowych.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi: 

 • audyt RODO (ocena poprawności stosowania przepisów RODO w przedsiębiorstwie),
 • opracowanie i opiniowanie dokumentów związanych z ochroną danych osobowych (klauzul informacyjnych, klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,  rejestrów czynności przetwarzania, ewidencji naruszeń danych osobowych).

Świadczymy kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom dla których prawa autorskie i ochrona własności intelektualnej są ważnym aspektem prowadzonej działalności, w szczególności dla branży muzycznej, wydawniczej, filmowej, IT, rozrywkowej. Wszędzie tam gdzie biznes jest twórczy i innowacyjny doradzimy jak chronić i nie naruszać praw autorskich, tajemnic handlowych czy know-how.

Celem naszych usług jest zapewnienie wsparcia klientom i zadbanie o zabezpieczenie klientów odpowiednimi zapisami umownymi.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi: 

 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie przeniesienia praw autorskich,
 • doradztwo prawne w zakresie ochrony praw autorskich i wizerunku,
 • opracowanie i opiniowanie umów (m.in. licencyjnych, sublicencyjnych, o przeniesienie praw autorskich majątkowych, o dzieło z twórcami i wykonawcami, wydawniczych i innych), umowy o sprzedaż praw autorskich) oraz klauzul dla przedsiębiorców, których działalność ma charakter twórczy i innowacyjny a przez to zasługujący na ochronę prawną.

Restrukturyzacja to ratunek przed upadłością i zakończeniem funkcjonowania przedsiębiorcy. Przeprowadzana jest w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością lub jest już niewypłacalny. Analizując sytuację, doradzamy klientom i wskazujemy zalety każdego z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, z którego chcieliby skorzystać. W ten sposób możemy pomóc wybrać taki rodzaj restrukturyzacji, który będzie dostosowany do aktualnej sytuacji i potrzeb oraz oczekiwań danego przedsiębiorcy.

W aktualnym stanie prawnym przedsiębiorca może wybrać:

 • postępowanie o zatwierdzenie układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

W ramach naszych usług doradzamy w wyborze skutecznych procedur naprawczych i oddłużeniowych, mając na uwadze również interesy wierzycieli, bez których zgody nie będzie możliwości zatwierdzenia układu lub pomyślnego zakończenia danego postępowania.

W ostatnim okresie sporą popularnością cieszy się znacznie odformalizowana procedura w ramach postępowania o zatwierdzenie układu. Większy etap postępowania toczy się poza sądem, który zatwierdza wynegocjowany z wierzycielami układ. Czas trwania, koszty oraz elektronizacja postępowania (KRZ) sprawia, że procedura ta wydaje się atrakcyjnym sposobem restrukturyzacji.

Z kolei w ramach postępowania upadłościowego mając na uwadze to, że do zaspokojenia wierzycieli dochodzi wskutek likwidacji majątku przedsiębiorcy analizujemy kwestię zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań i we współpracy z klientem przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości, zarówno w wersji likwidacyjnej jak również układowej. Ponadto doradzamy na etapie trwającej procedury upadłościowej, również w kontaktach z sądem, sędzią komisarzem, syndykiem oraz radą wierzycieli.

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą z kolei skorzystać z upadłości konsumenckiej, której celem jest oddłużenie niewypłacalnej osoby, czyli wstrzymanie spirali zadłużenia i umożliwienie wyjścia z długów. Następuje to poprzez spłatę części zadłużenia poprzez ustalenie realnego planu spłaty wierzycieli lub w uzasadnionych przypadkach nawet umorzeniu całości zobowiązań dłużnika.

Celem naszych usług jest wsparcie klientów przy wszelkich czynnościach związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, również konsumenckiej, wniosku restrukturyzacyjnego czy obwieszczenia o dniu układowym.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • kompleksową obsługę przedsiębiorców występujących o ogłoszenie upadłości, jak również nadzór i doradztwo prawne w toku tych postępowań,
 • analizę prawną sytuacji majątkowej dłużnika i pomoc w zakresie przygotowywania i wyboru strategii restrukturyzacji,
 • przygotowywanie i sporządzenie dokumentów oraz reprezentacja w sprawach o ogłoszenie upadłości oraz o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych,
 • reprezentowanie klientów w upadłości oraz w restrukturyzacji w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych wobec sądu, sędziego komisarza, syndyka, nadzorcy, zarządcy oraz wierzycieli,
 • doradztwo prawne przy przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego lub propozycji układowych,
 • wsparcie i reprezentacja osób fizycznych zarówno na etapie ogłoszenia jak również w trakcie postępowań dot. upadłości konsumenckiej.

Usługi bieżącego doradztwa podatkowego służą zapewnieniu kompleksowego wsparcia biznesów naszych klientów. Polegają w głównej mierze na ocenie skutków podatkowych operacji gospodarczych dokonywanych przez klientów oraz na udzielaniu im porad, opinii i wyjaśnień dotyczących podatków pośrednich (VAT, akcyza), podatków dochodowych (CIT, PIT), podatków lokalnych (podatek od nieruchomości), PCC i WHT. Na bieżąco informujemy o zmianach w przepisach prawa podatkowego, nowych, istotnych interpretacjach indywidualnych, objaśnieniach Ministra Finansów, orzeczeniach sądów administracyjnych, wyrokach Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą mieć wpływ na sytuację podatkową klientów.

Celem naszych usług jest wsparcie klientów w rozwiązywaniu ich codziennych problemów podatkowych. Usługi bieżącego doradztwa podatkowego mogą być świadczone w ramach stałej współpracy lub przy konkretnych projektach.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • konsultacje telefoniczne i mailowe w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności klienta,
 • sporządzanie pisemnych opinii prawno-podatkowych w zakresie wszelkich aspektów działalności klienta,
 • analizę umów i innych dokumentów prawnych, pod kątem ich skutków podatkowych oraz możliwości optymalizacyjnych,
 • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.

Ze względu na ciągle zmieniające się przepisy, wzrost obciążeń podatkowych i prowadzone kontrole podatkowe niezbędnym stało się odpowiednie przygotowanie do rozpoczęcia prowadzenia działalności, jak też podjęcie działań w celu reorganizacji już istniejącego biznesu. W tym celu konieczne jest dobranie odpowiedniej struktury podatkowej pod kątem rodzaju działalności, oferowanych usług, dokonywanych transakcji i obszaru, na którym prowadzony jest biznes. Właściwe zaplanowanie rozliczeń podatkowych lub ich zmiana przynosi wymierne korzyści skutkujące znacznymi oszczędnościami podatkowymi.

Celem naszych usług jest zaplanowanie dla klientów bezpiecznych i korzystnych rozwiązań podatkowych.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • pomoc w wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej lub dokonanie zmiany tej formy (założenie nowej spółki, połączenie, przekształcenie, fundacja rodzinna),
 • wsparcie w wybraniu korzystnej krajowej lub zagranicznej struktury podatkowej,
 • analizę możliwości stosowania ulg podatkowych (np. ulga B+R),
 • prowadzenie audytów podatkowych nakierowanych na określenie możliwych obszarów optymalizacyjnych,
 • planowanie i doradztwo przy realizacji projektów i inwestycji pozwalających na ograniczenie obciążeń podatkowych,
 • doradztwo przy optymalizacji w zakresie dystrybucji zysków,
 • przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w celu zabezpieczenia interesów klienta.

Podatek od nieruchomości wciąż jest traktowany jako danina mniej istotna niż podatek VAT, CIT, PIT. Niestety podatnicy rozliczając podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, powielają deklaracje podatkowe z ubiegłych lat, nie dokonując przy tym ponownej analizy zasadności opodatkowania budynków, budowli, czy też gruntów będących w ich posiadaniu. Postępując w ten sposób podatnicy płacą co roku za środki trwałe, które już nie istnieją lub uwzględniają obiekty, które na skutek zmian w orzecznictwie nie powinny podlegać opodatkowaniu. Obecnie prawidłowe rozliczenie wymaga nie tylko wiedzy księgowej, podatkowej, technicznej, budowlanej, ale także zorientowania w aktualnym orzecznictwie. Im większe przedsiębiorstwo tym trudniej na bieżąco monitorować rozliczenia z podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości wpływa bezpośrednio do budżetu gmin. Dlatego gminy w celu wygenerowania wyższych wpływów, kwestionują rozliczenia podatników w podatku od nieruchomości. Generuje to szereg sporów podatkowych, które niestety dość często udaje się zakończyć wynikiem pozytywnym dopiero przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi lub Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Celem naszych usług jest zidentyfikowanie możliwych oszczędności podatkowych i wyeliminowanie ryzyka na wypadek kontroli lokalnych organów podatkowych.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • przeprowadzenie przeglądu rozliczeń podatkowych w obszarze podatku od nieruchomości połączonego z wizją lokalną,
 • identyfikacja oszczędności podatkowych,
 • dokonanie właściwej klasyfikacji gruntów, budynków i budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
 • pomoc w dokonaniu pomiaru powierzchni użytkowej budynków,
 • analizę możliwości zastosowania ustawowych zwolnień podatkowych lub wprowadzonych przez gminę,
 • analizę obciążeń podatkowych planowanej inwestycji w połączeniu z dokonaniem segregacji kosztów i doborem właściwych stawek amortyzacyjnych,
 • sporządzanie instrukcji poprawnego rozliczania podatku od nieruchomości,
 • występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych do lokalnych organów podatkowych,
 • reprezentacja w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych.

Estoński CIT (tj. ryczałt od dochodów spółek) jest ciekawą alternatywą dla opodatkowania klasycznym CIT. Polega na tym, że generowane przez podatnika zyski są opodatkowane podatkiem dochodowym dopiero w przypadku jego dystrybucji przez udziałowców. Jeśli podatnik wyłącznie reinwestuje zyski, to przez 4 lata może w ogóle nie zapłacić podatku. Zaletą tego rozwiązania jest efektywniejsza stawka podatkowa (CIT i PIT), brak obowiązku płacenia comiesięcznych zaliczek, brak obowiązku prowadzenia rachunkowości podatkowej i możliwość poprawy płynności finansowej. Wejście w system rozliczania estońskim CIT wiążę się jednak z licznymi zagrożeniami, które trzeba przenalizować przed skorzystaniem z tego rozwiązania.

Celem naszych usług jest kompleksowa pomoc w przygotowaniu klienta do skorzystania z estońskiego CIT i jego efektywne wdrożenie.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • analizę wystąpienia przesłanek pozytywnych i negatywnych do skorzystania z estońskiego CIT,
 • przedstawienie potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z wejścia w estoński CIT,
 • dokonanie kalkulacji pokazującej efektywne opodatkowanie przy estońskim CIT klasyczny CIT na danych finansowych klienta,
 • wsparcie w podjęciu niezbędnych działań do skorzystania z estońskiego CIT (np. przygotowaniu wstępnej korekty przychodów i kosztów) i przygotowaniu dokumentów,
 • wsparcie w bieżącym monitorowaniu poprawności korzystania z tego rozwiązania.

Ulgi podatkowe na działalność innowacyjną stanowią atrakcyjne narzędzia podatkowe pozwalające na uzyskanie znacznych oszczędności podatkowych w prowadzonym biznesie i poprawę płynności finansowej. Jednym z takich instrumentów jest ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R). Mechanizm ulgi B+R polega na dwukrotnym odliczeniu kosztów kwalifikowanych – najpierw na zasadach ogólnych jako koszty uzyskania przychodu a następnie od podstawy opodatkowania w wysokości nieprzekraczającej 200% w odniesieniu do kosztów pracowniczych takich jak wynagrodzenia, składki na ZUS, pozapłacowe benefity oraz 100% w odniesieniu do pozostałych kosztów (np. materiałów i surowców). Ulgę B+R można stosować zarówno w odniesieniu do projektów zakończonych, w toku oraz takich, które nie zakończyły się powodzeniem. W ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono nowe ulgi proinnowacyjne takie jak: ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję i ulga na innowacyjnych pracowników, które dają przedsiębiorcom możliwość odliczania dodatkowych kosztów w związku z prowadzeniem innowacyjnych działań.

Celem naszych usług jest kompleksowa pomoc we wdrożeniu i stosowaniu ulg innowacyjnych w działalności klientów.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • dokonanie analizy działalności prowadzonej pod kątem uznania jej za działalność badawczo-rozwojową,
 • przeprowadzenie analizy wydatków ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe i ich alokacji do ustawowego katalogu kosztów kwalifikowanych,
 • dokonanie audytu dokumentacji potrzebnej do skorzystania z ulgi B+R (np. dokumentacji projektowej, ewidencji czasu pracy, faktur),
 • oszacowanie korzyści podatkowych związanych z zastosowaniem ulg B+R,
 • przygotowanie instrukcji pozwalającej na poprawne kwalifikowanie i dokumentowanie wydatków na działalność badawczo-rozwojową,
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w celu zabezpieczenia interesów podatnika,
 • występowanie z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty w odniesieniu do lat przeszłych;
 • pomoc w rozliczeniu ulgi B+R za dany rok podatkowy,
 • analizę możliwości stosowania i wdrożenia ulgi na prototyp, ulgi na robotyzację, ulgi na ekspansję i ulgi na innowacyjnych pracowników.

Audyt podatkowy jest skutecznym narzędziem pozwalającym na zbadanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w prowadzonym biznesie. Celem audytu podatkowego jest zdiagnozowanie i wyeliminowanie nieprawidłowości  i związanych z nimi ryzyk podatkowych. Audyt podatkowy stanowi też skuteczny instrument pozwalający na optymalizację obciążeń podatkowych i uzyskanie oszczędności podatkowych. Po wdrożeniu zaleceń z analizy przeprowadzonej w ramach audytu podatkowego prowadzenie działalności staje się bardziej efektywne podatkowo.

Celem naszych usług jest zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego klientów i osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, a także ograniczenie ryzyka kontroli podatkowej.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • kompleksową analizę rozliczeń w zakresie podatku PIT, CIT, VAT, WHT, podatku od nieruchomości, akcyzy,
 • zbadanie poprawności rozliczenia konkretnych transakcji (np. zbycia nieruchomości, udziałów),
 • audyt wybranych obszarów działalności (np. inwestycje, marketing).

Efektem naszych prac jest raport wskazujący na obszary ryzyk i możliwości optymalizacyjne.

Audyt podatkowy możemy połączyć z przygotowaniem wewnętrznych procedur podatkowych pozwalających na poprawne rozliczanie podatków i efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące przekazywania informacji o schematach podatkowych (tzw. MDR – Mandatory Disclosure Rules). Przepisy Ordynacji podatkowej regulujące obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych stanowią częściową implementację dyrektywy unijnej (DAC6). Obecnie podatnik spełniający określone warunki ustawowe ma obowiązek zaraportowania schematu podatkowego krajowego lub transgranicznego we właściwym terminie. Ponadto, na niektórych podatników został też nałożony obowiązek posiadania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR). Za brak procedury MDR grozi kara do 2 mln zł. Polskie przepisy na tle innych przepisów w krajach UE przewidują najwyższe sankcje finansowe za niedopełnienie obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych.

Celem naszych usług jest pomoc klientom w zidentyfikowaniu transakcji podlegających raportowaniu jako schemat podatkowy do Szefa KAS i podjęcie działań wyłączających ryzyko nałożenia sankcji administracyjnych i karnych skarbowych.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • przeprowadzenie audytu MDR w celu sprawdzenia poprawności raportowania schematów podatkowych i wyeliminowania ryzyka nałożenia sankcji,
 • identyfikacja uzgodnień pod kątem możliwości wystąpienia schematów podatkowych (tj. analiza cech rozpoznawczych, kryterium głównej korzyści, kwalifikowanego korzystającego),
 • przygotowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR),
 • przygotowanie kart i instrukcji weryfikacji schematów podatkowych,
 • wsparcie w raportowaniu schematów podatkowych (przygotowywanie MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4),
 • przeprowadzenie praktycznych warsztatów MDR dla pracowników, księgowych, dyrektorów finansowych i członków zarządu.

Częste zmiany przepisów podatkowych, orzecznictwa oraz profiskalne podejście organów podatkowych powodują, że prowadzenie biznesu jest obecnie narażone na duże ryzyko związane z nieprawidłowością rozliczeń podatkowych. W celu ograniczenia ryzyka podatkowego i zminimalizowania sankcji karnych skarbowych konieczne jest wdrożenie odpowiednich zasad pozwalających na sprawne i efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym. Konieczne staje się usprawnienie sposobu rozliczeń podatkowych, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne procesy, wprowadzenie sprawnej komunikacji pomiędzy pracownikami.

Celem naszych usług jest wsparcie klientów w przygotowaniu i stosowaniu wewnętrznych procedur pozwalających na ograniczenie ryzyka podatkowego. Takie działania pozwalają na zabezpieczenie interesów klientów na wypadek kontroli podatkowej, czy też celno-skarbowej.   

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • zarządzania ryzkiem podatkowym w biznesie,
 • ograniczających odpowiedzialność karną skarbową członków zarządu, księgowych, dyrektorów finansowych,
 • poprawnego rozliczania podatków (PIT, VAT, CIT, podatek od nieruchomości);
 • wyznaczających zasady postępowania na wypadek wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno- skarbowej,
 • należytej staranności w rozliczaniu podatku u źródła (WHT),
 • należytej staranności w podatku VAT w celu weryfikacji kontrahentów,
 • wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR),
 • strategii podatkowej i informacji o realizacji strategii podatkowej.

Przygotowanie powyższych procedur możemy połączyć z przeprowadzeniem audytów podatkowych pozwalających na ocenę ryzyka dotychczasowych działań i wyeliminowanie tego ryzyka na przyszłość. Prowadzimy również praktyczne warsztaty pozwalające na skuteczną implementację procedur w prowadzonym biznesie.

Fundacja rodzinna to instytucja, która od lat funkcjonuje na świecie. Założenie fundacji rodzinnej stało się obecnie możliwe również w Polsce na skutek wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej. Celem założenia fundacji rodzinnej jest umożliwienie sukcesji rodzinnego biznesu oraz zabezpieczenie majątku tego biznesu na przyszłość. Fundatorem może być osoba fizyczna i może założyć fundację rodzinną poprzez złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie. Fundacja rodzinna nie może prowadzić działalności gospodarczej, ale może posiadać udziały i akcje w innych podmiotach, wynajmować oraz sprzedawać składnik majątku, nabywać i zbywać papiery wartościowe i inne instrumenty pochodne, udzielać pożyczek podmiotom powiązanym. Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie jest opodatkowane.

Celem naszych usług jest kompleksowa pomoc w utworzeniu fundacji rodzinnej i we wdrożeniu tego rozwiązania.

Zakres wsparcia

Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • analizę możliwości i opłacalności założenia fundacji rodzinnej,
 • przedstawienie potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z utworzenia fundacji rodzinnej,
 • wsparcie w założeniu i wdrożeniu fundacji rodzinnej (przygotowanie niezbędnych dokumentów),
 • wsparcie w bieżącym monitorowaniu poprawności korzystania z tego rozwiązania.
 • Spory podatkowe
  • Czynności sprawdzające
   Czynności sprawdzające

   Czynności sprawdzające to najmniej sformalizowany etap dokonywanej przez organy podatkowe weryfikacji rozliczeń podatkowych podatników. Organy podatkowe mogą podejmować czynności sprawdzające jedynie w ściśle określonym celu, jak: sprawdzenie terminowości składania deklaracji lub wpłacania podatków, stwierdzenia formalnej poprawności deklaracji, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami, weryfikacji wydatków i przychodów opodatkowanych lub nieopodatkowanych  w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów ze źródeł nieujawnionych, weryfikacji danych i dokumentów przedstawionych przez podatników dokonujących rejestracji podatkowej, weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT.

   Celem naszych usług jest wsparcie klientów w toku czynności sprawdzających i zabezpieczenie ich interesów w razie późniejszego wszczęcia kontroli podatkowej, celno-skarbowej i postępowania podatkowego.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • reprezentację i wsparcie klienta w kontakcie z organami podatkowymi w toku czynności sprawdzających,
   • przygotowywanie pism procesowych w toku czynności sprawdzających (odpowiedzi na wezwania, sprzeciwu na korektę deklaracji),
   • przygotowanie klienta do możliwego sporu podatkowego z organami podatkowymi poprzez weryfikację dotychczasowych rozliczeń podatkowych, wewnętrznych procedur i dokumentów,
   • opracowanie i wdrożenie najkorzystniejszej strategii procesowej już na etapie czynności sprawdzających oraz sformułowanie właściwej argumentacji.
  • Kontrola podatkowa i celno-skarbowa
   Kontrola podatkowa i celno-skarbowa

   Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa to dwa odrębne tryby weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych kontrolowanego, uregulowane odpowiednio w Ordynacji podatkowej i w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Przy czym w trakcie kontroli celno-skarbowej organy zajmują się wykrywaniem poważnych przestępstw podatkowych (np. karuzele VAT). W trakcie prowadzenia czynności w ramach obu tych trybów organy mogą weryfikować dokumenty, dokonywać przeszukania i przesłuchiwać świadków.

   Z doświadczenia wiemy, że w toku kontroli podatkowej i celno-skarbowej kontrolowany powinien mieć wsparcie profesjonalnego pełnomocnika. Zapewnia to możliwość czuwania nad prawidłowością czynności prowadzonych przez organ podatkowe, jak i zakresu informacji i dokumentów przekazywanych na żądanie organów. Wsparcie klientów w trakcie kontroli podatkowej czy celno-skarbowej stanowi podstawowy przedmiot działalności Kancelarii. Dzięki doświadczeniu i doskonałej znajomości praktyki działania organów administracji skarbowej osiągamy wysoki procent spraw korzystnie rozstrzygniętych już na tym etapie sporu z organami. Jest to również pochodna wypracowanej przez nas strategii zarządzania sporem, która zakłada przede wszystkim poszukiwanie możliwości uniknięcia sporu, a dopiero gdy nie jest to możliwe, zakończenie go na możliwie najwcześniejszym etapie.

   Celem naszych usług jest wsparcie klientów w toku kontroli podatkowej, celno-skarbowej i podejmowanie wszelkich przewidzianych prawem działań służących ochronie ich praw.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • wsparcie w przygotowaniu klienta do kontroli podatkowej i celno-skarbowej, polegające na analizie zobowiązań podatkowych i wewnętrznych procedur, a także w zgromadzeniu i przygotowaniu odpowiednich dokumentów do kontroli,
   • opracowanie i wdrożenie najkorzystniejszej strategii oraz sformułowanie właściwej argumentacji przedstawianej kontrolującym,
   • reprezentację klienta na każdym etapie kontroli podatkowej i celno-skarbowej,
   • przygotowywanie wszelkich pism procesowych, w szczególności: sprzeciwu na czynności kontrolne, zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołów kontroli, wniosków dowodowych, innych pism z wyjaśnieniami oraz zażaleń na postanowienia organów,
   • uczestnictwo w przesłuchaniu świadków i stron.
  • Postępowanie podatkowe
   Postępowanie podatkowe

   Postępowanie podatkowe jest wszczynane na skutek stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wysokości podatku lub nieprawidłowości w rozliczeniach danego podatnika po przeprowadzonej kontroli podatkowej. Postępowanie podatkowe ma na celu dokonanie wymiaru zobowiązania podatkowego. W trakcie prowadzenia czynności w toku postępowania podatkowego organy mogą weryfikować dokumenty, dokonywać przeszukania i przesłuchiwać świadków.

   Z doświadczenia wiemy, że w toku postępowania podatkowego podatnik powinien mieć wsparcie profesjonalnego pełnomocnika. Zapewnia to możliwość czuwania nad prawidłowością czynności prowadzonych przez organ podatkowe, jak i zakresem informacji i dokumentów przekazywanych na żądanie organów. Wsparcie klientów w trakcie postępowania podatkowego to jedna z naszych specjalizacji. W tym zakresie zapewniamy kompleksową obsługę całego postępowania – od momentu jego wszczęcia, aż do czasu wydania decyzji ostatecznej. Prowadzimy postępowania podatkowe w sprawach dotyczących podatków pośrednich (VAT, akcyza), podatków dochodowych (CIT, PIT), podatków lokalnych (podatek od nieruchomości), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku u źródła (WHT).

   Celem naszych usług jest wsparcie klientów w toku postępowania podatkowego i podejmowanie wszelkich przewidzianych prawem działań służących ochronie ich praw.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • wsparcie w przygotowaniu klienta do postępowania podatkowego, polegające na analizie zobowiązań podatkowych i wewnętrznych procedur, a także w zgromadzeniu i przygotowaniu odpowiednich dokumentów,
   • opracowanie i wdrożenie najkorzystniejszej strategii oraz sformułowanie właściwej argumentacji przedstawianej organom podatkowym,
   • reprezentację klienta na każdym na każdym etapie postępowania podatkowego, w tym uczestnictwo we wszelkich czynnościach procesowych (przesłuchania świadków i stron, oględziny),
   • przygotowywanie wszelkich pism procesowych, w szczególności: wniosków dowodowych, odwołań, zażaleń, ponagleń,
   • sporządzanie nadzwyczajnych środków zaskarżenia, tj. wniosków o wznowienie postępowania, o stwierdzenie nieważności decyzji oraz wniosków o zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej.
  • Postępowanie zabezpieczające
   Postępowanie zabezpieczające

   Jednym z najdotkliwszych instrumentów stosowanych przez organy podatkowe w toku prowadzonej kontroli podatkowej, celno-skarbowej i postępowania podatkowego jest dokonanie zabezpieczenia na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym. Zabezpieczenie może dotyczyć m.in. rachunków bankowych, ruchomości i nieruchomości. Organy podatkowe nadużywają tego instrumentu, twierdząc często bezpodstawnie, że zachodzi uzasadniona obawa, że podatnik nie wykona zobowiązania podatkowego.

   Celem naszych usług jest zapobiegnięcie dokonaniu zabezpieczenia lub uchylenie skutków zabezpieczenia.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • ocena ryzyka związanego z ewentualnym dokonaniem zabezpieczenia na majątku klienta i podjęcie działań ograniczających to ryzyko,
   • reprezentacja klienta w trakcie postępowania dotyczącego zabezpieczenia jego majątku,
   • sporządzanie wszelkich środków zaskarżenia, w tym m.in.: odwołań od decyzji o zabezpieczeniu na majątku podatnika, zażaleń na postanowienia, skarg do sądu administracyjnego,
   • pomoc w podjęciu czynności pozwalających klientom na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, pomimo dokonanego zabezpieczenia,
   • przygotowywanie wszelkich pism dotyczących wyrażenia zgody na wypłatę środków z zajętego rachunku bankowego.
  • Postępowanie ws. blokady rachunku (STIR)
   Postępowanie ws. blokady rachunku (STIR)

   STIR to System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, do którego banki oraz SKOKi przesyłają dane o prowadzonych rachunkach bankowych i dokonywanych na nich transakcjach. Dane te są przetwarzane i oceniane pod kątem wystąpienia ryzyka wykorzystywania rachunków bankowych do wyłudzeń skarbowych. Jeśli Szef Krajowej Administracji Skarbowej lub jeden z upoważnionych naczelników urzędów celno-skarbowych uzna, że dany podatnik może wykorzystywać rachunki bankowe do działalności przestępczej nakazuje bankom blokadę rachunku (tzw. blokada STIR). Krótka blokada trwa maksymalnie 72 godziny, natomiast długa blokada do 3 miesięcy.

   Celem naszych usług jest wsparcie klientów w stosunku do których zastosowano blokadę rachunku bankowego STIR, obejmujące zarówno zaskarżenie rozstrzygnięć w przedmiocie blokady STIR, jak i reprezentację w sprawach dotyczących zwolnienia środków z zablokowanego rachunku w celu umożliwienia prowadzenia bieżącej działalności.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • reprezentacja klienta w trakcie postępowania dotyczącego blokady rachunku STIR,
   • sporządzanie wszelkich środków zaskarżenia, w tym m.in.: zażaleń na postanowienia o przedłużeniu blokady STIR, skarg do sądu administracyjnego,
   • pomoc w podjęciu czynności pozwalających klientom na dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, pomimo dokonanej blokady STIR,
   • przygotowywanie wszelkich pism dotyczących zwolnienia środków z zablokowanego rachunku, tak aby umożliwić podatnikowi dalsze działanie.
  • Postępowanie egzekucyjne
   Postępowanie egzekucyjne

   Postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego. Jest to postępowanie najdotkliwsze w skutkach dla podmiotów zobowiązanych do zapłaty należności podatkowych. Prowadzone jest w celu zastosowania konkretnych środków przymusu, które mają służyć doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanego zobowiązań podatkowych. Powołane w tym celu organy egzekucyjne podejmują szereg czynności egzekucyjnych w celu zastosowania środków egzekucyjnych takich jak: zajęcie rachunku bankowego, wierzytelności pieniężnych, ruchomości, nieruchomości, udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, innych praw majątkowych.

   Celem naszych usług jest ochrona majątku podatnika w taki sposób, aby prowadzone postępowanie egzekucyjne nie było uciążliwe i żeby nie zakłócało jego bieżącej działalności oraz żeby wszystkie prawa podatnika były respektowane.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • reprezentacja klienta na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego,
   • sporządzanie wszelkich środków zaskarżenia, w tym m.in.: zarzutów w sprawie prowadzenie egzekucji administracyjnej, zażaleń na postanowienia organów egzekucyjnych, skarg na czynności egzekucyjne,
   • przygotowanie wniosków o zawieszenie, umorzenie postępowania egzekucyjnego,
   • przygotowanie wniosków o wstrzymanie czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego,
   • przygotowywanie wniosków o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji.
  • Postępowanie przed WSA i NSA
   Postępowanie przed WSA i NSA

   Postępowanie sądowoadministracyjne jest kolejnym etapem sporu podatkowego, który rozgrywa się na sali sądowej. Wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają środki zaskarżenia od decyzji i postanowień organów podatkowych a także organów egzekucyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga o prawidłowości rozstrzygnięć wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne.

   Reprezentowanie klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym znajduje się w głównym nurcie praktyki prowadzonej przez Kancelarię. Przedmiotem prowadzonych przy naszym wsparciu postępowań sądowoadministracyjnych są sprawy podatkowe dotyczące podatków pośrednich (VAT, akcyza), podatków dochodowych (CIT, PIT), podatków lokalnych (podatek od nieruchomości), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku u źródła (WHT). Ze względu na duże doświadczenie, zaangażowanie, znajomość materialnego prawa podatkowego przepisów procesowych możemy pochwalić się licznymi wygranymi sprawami. Podkreślenia wymaga przy tym, że mierzymy się ze sprawami szczególnie wymagającymi, w których o wygraną nie jest łatwo.

   Celem naszych usług jest w tym wypadku doprowadzenie do wygrania sprawy dla klientów, których reprezentujemy.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i reprezentowanie klientów na rozprawach,
   • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego i reprezentowanie klientów na rozprawach,
   • sporządzanie wniosków oraz zażaleń w toku postępowania sądowoadministracyjnego;
   • sporządzanie wniosków o wystąpienie przez sąd administracyjny z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego albo z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
   • przygotowanie skarg o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego.
  • Postępowanie karne skarbowe
   Postępowanie karne skarbowe

   Spory podatkowe z organami podatkowymi coraz częściej łączą się z odpowiedzialnością karną skarbową. Organy podatkowe wszczynają postępowania dotyczące przestępstw i wykroczeń skarbowych w stosunku do podatników, jak i członków zarządu podmiotów gospodarczych. Wiemy jak ważne jest zapewnienie klientowi profesjonalnego wsparcia w toku postępowania karnego skarbowego. Kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych skarbowych i z powodzeniem reprezentuje klientów przed organami ścigania oraz przed sądami karnymi.

   Celem naszych usług jest ochrona naszych klientów przed odpowiedzialnością karną skarbową.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • reprezentację na każdym etapie postępowania, w tym uczestnictwo we wszelkich czynnościach w postępowaniu przygotowawczym i sądowym (przesłuchania, rozprawy, oględziny, przeszukania, zapoznanie się z aktami, etc.),
   • sporządzanie wszelkich pism zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego, w tym w szczególności środków zaskarżenia (apelacji, zażalenia, sprzeciwu) oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia (kasacji, wniosku o wznowienie postępowania),
   • podejmowanie działań prowadzących do uniewinnienia lub złagodzenia kary, a także przygotowanie wniosków o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i dobrowolne poddanie się karze i uzgadnianie z organami ścigania ich warunków.
 • Prawo
  • Bieżąca obsługa prawna biznesu
   Bieżąca obsługa prawna biznesu

   W ramach bieżącej obsługi prawnej wspieramy naszych klientów w rozwiązywaniu problemów prawnych, które pojawiają się przy prowadzeniem biznesu. Bieżąca obsługa prawna obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych (RODO), prawa własności intelektualnej i prawa obrotu nieruchomościami.

   Celem naszych usług jest ułatwienie klientom prowadzenia biznesu i zminimalizowanie ryzyka prawnego związanego z jego prowadzeniem. Usługi świadczymy w formie stałej współpracy lub w ramach konkretnych projektów.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi: 

   • konsultacje telefoniczne i mailowe w sprawach dotyczących zagadnień prawnych występujących w bieżącej działalności klienta, 
   • sporządzanie pisemnych opinii prawnych w zakresie wszelkich aspektów działalności klienta, 
   • wsparcie w bieżących sprawach korporacyjnych spółek (przygotowywanie uchwał, organizacja zgromadzeń, zmiana umów spółek, zmiana struktury właścicielskiej, etc.),
   • przygotowywanie umów, porozumień, regulaminów, procedur, dokumentów transakcyjnych,
   • wsparcie w sprawach pracowniczych,
   • reprezentację klienta w negocjacjach i sprawach sądowych.
  • Przekształcenia, podziały, łączenia spółek
   Przekształcenia, podziały, łączenia spółek

   Ze względu na ciągle zmieniające się przepisy oraz wzrost obciążeń podatkowych niezbędnym stało się odpowiednie przygotowanie do rozpoczęcia prowadzenia działalności, jak też podjęcie działań w celu reorganizacji istniejącego już biznesu. W tym celu konieczne jest dobranie odpowiedniej struktury prawnej pod kątem rodzaju działalności, oferowanych usług, dokonywanych transakcji i obszaru, na którym prowadzony jest biznes. Właściwe zaplanowanie struktury prawnej lub jej zmiana przynosi wymierne korzyści. Doradztwo prawne przy reorganizacji biznesu łączymy z doradztwem podatkowym w zakresie doboru efektywnego i optymalnego modelu rozliczeń podatkowych.

   Celem naszych usług jest zaplanowanie dla klientów bezpiecznych i korzystnych rozwiązań prawnych i podatkowych.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi: 

   • doradztwo w procesie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności,
   • wsparcie przy założeniu spółki lub oddziału (przygotowanie dokumentacji i rejestracja w KRS),
   • analiza prowadzonego biznesu i przygotowanie możliwych scenariuszy reorganizacji (identyfikacja skutków prawnych i podatkowych),
   • kompleksowe wsparcie przy dokonywaniu podziałów, przekształceń i łączenia spółek,
   • wsparcie przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową,
   • pomoc w likwidacji spółek,
   • kompleksowe wsparcie przy założeniu fundacji rodzinnej i ocenie skutków podatkowych prowadzenia biznesu w tej formie.
  • Dotacje na założenie lub rozwój biznesu
   Dotacje na założenie lub rozwój biznesu

   Z naszego doświadczenia wynika, że wielu Klientów nie ma świadomości, że mogą uzyskać dofinansowanie na założenie biznesu i jego rozwój lub zrealizowanie konkretnego projektu lub inwestycji. Tymczasem istnieje szereg dostępnych na rynku instytucji, które oferują dofinansowania w ramach funduszy unijnych lub z budżetu Państwa, czy też gminy lub samorządu. Zajmujemy się wyszukiwaniem najkorzystniejszych dofinansowań dla naszych Klientów, co pozwala im na zrealizowanie celów biznesowych i poprawę płynności finansowej. Pozyskujemy dofinansowania dla naszych Klientów m.in. z Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiego Funduszu Rozwoju, lokalnych grup wsparcia. Pomagamy startupom, małym i średnim przedsiębiorcom. 

   ZAKRES WSPARCIA

   Oferujemy w tym zakresie:

   • weryfikację dostępnych źródeł finansowania, dostosowaną indywidualnie do potrzeb i branży Klienta,
   • praktyczne wyjaśnienie warunków i harmonogramu uzyskania dofinansowania,
   • wsparcie w przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym przy wypełnianiu wniosków o przyznanie dotacji, biznesplanów, przygotowaniu analizy finansowej, czy tworzeniu siatki powiązań,
   • pomoc w rozliczeniu uzyskanego dofinansowania,
   • analizę skutków podatkowych i prawnych uzyskanego dofinansowania.
  • Prawo pracy
   Prawo pracy

   W ramach bieżącej obsługi prawnej wspieramy naszych klientów w zagadnieniach związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. Duże doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi pracodawców i pracowników pozwala nam z łatwością poruszać się w tej problematyce, w szczególności w zakresie wyboru najlepszej formy zatrudnienia, wsparcie w procesie restrukturyzacji oraz rozwiązywaniem sporów pracowniczych.

   Celem naszych usług jest wsparcie klientów w zabezpieczeniu ich interesów na gruncie przepisów prawa pracy i przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

   Zakres wsparcia 

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi: 

   • opracowywanie regulaminów pracy, premiowania, wynagrodzeń i zakładowego funduszu świadczeń,
   • pomoc przy przygotowywaniu dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (umowy o pracę, oświadczenia, umowy o zakazie konkurencji),
   • przygotowywanie umów o dzieło, umów zlecenia oraz umów o współpracy, kontraktów menedżerskich,
   • wsparcie przy doborze formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, „samozatrudnienie”),
   • rozwiązywaniem sporów pracowniczych, w tym również przed sądami pracy,
   • wsparcie w procesie restrukturyzacji zatrudnienia, w tym również przy zwolnieniach grupowych.
  • Prawo obrotu nieruchomościami
   Prawo obrotu nieruchomościami

   Świadczymy kompleksową obsługę prawną z zakresu obrotu nieruchomościami oraz procesu inwestycyjno-budowlanego. Dla naszych klientów szukamy optymalnych rozwiązań na etapie pozyskiwania nieruchomości na cele inwestycyjne oraz  doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z gospodarką nieruchomościami jak przykładowo: podziały i scalenia nieruchomości, wywłaszczanie czy pierwokup. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę. Pomagamy deweloperom, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości.

   Celem naszych usług jest zapewnienie klientom bezpieczeństwa prawnego przy transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi: 

   • badanie (due diligence) i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
   • doradztwo prawne przy transakcjach nabycia, zbycia, podziału, scalania i zniesienia współwłasności nieruchomości,
   • doradztwo prawne i reprezentacja klienta w sprawach o zasiedzenie nieruchomości i służebności,
   • doradztwo prawne i reprezentacja klienta w sprawach obciążeń nieruchomości (ustanowienie bądź zniesienie służebności, hipoteki),
   • doradztwo prawne i reprezentacja klienta w postępowaniu wieczystoksięgowym,
   • obsługa procesu inwestycyjno-budowlanego,
   • obsługa prawna wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości.
  • Ochrona danych osobowych (RODO)
   Ochrona danych osobowych (RODO)

   W ramach bieżącej obsługi prawnej wspieramy naszych klientów w zagadnieniach związanych z prawem ochrony danych osobowych (RODO). Z koniecznością wdrożenia procedury ochrony danych osobowych zmierzyć się musi obecnie każdy przedsiębiorca niezależnie od profilu prowadzonej działalności. Niespełnienie wymagań przepisów RODO wiąże się z wysokimi karami finansowymi.

   Celem naszych usług jest zapewnienie wsparcia dla klientów i opracowanie procedur, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo procesu przetwarzania danych osobowych.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi: 

   • audyt RODO (ocena poprawności stosowania przepisów RODO w przedsiębiorstwie),
   • opracowanie i opiniowanie dokumentów związanych z ochroną danych osobowych (klauzul informacyjnych, klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,  rejestrów czynności przetwarzania, ewidencji naruszeń danych osobowych).
  • Prawo własności intelektualnej
   Prawo własności intelektualnej

   Świadczymy kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom dla których prawa autorskie i ochrona własności intelektualnej są ważnym aspektem prowadzonej działalności, w szczególności dla branży muzycznej, wydawniczej, filmowej, IT, rozrywkowej. Wszędzie tam gdzie biznes jest twórczy i innowacyjny doradzimy jak chronić i nie naruszać praw autorskich, tajemnic handlowych czy know-how.

   Celem naszych usług jest zapewnienie wsparcia klientom i zadbanie o zabezpieczenie klientów odpowiednimi zapisami umownymi.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi: 

   • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie przeniesienia praw autorskich,
   • doradztwo prawne w zakresie ochrony praw autorskich i wizerunku,
   • opracowanie i opiniowanie umów (m.in. licencyjnych, sublicencyjnych, o przeniesienie praw autorskich majątkowych, o dzieło z twórcami i wykonawcami, wydawniczych i innych), umowy o sprzedaż praw autorskich) oraz klauzul dla przedsiębiorców, których działalność ma charakter twórczy i innowacyjny a przez to zasługujący na ochronę prawną.
  • Restrukturyzacje i upadłość
   Restrukturyzacje i upadłość

   Restrukturyzacja to ratunek przed upadłością i zakończeniem funkcjonowania przedsiębiorcy. Przeprowadzana jest w sytuacji, gdy przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością lub jest już niewypłacalny. Analizując sytuację, doradzamy klientom i wskazujemy zalety każdego z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, z którego chcieliby skorzystać. W ten sposób możemy pomóc wybrać taki rodzaj restrukturyzacji, który będzie dostosowany do aktualnej sytuacji i potrzeb oraz oczekiwań danego przedsiębiorcy.

   W aktualnym stanie prawnym przedsiębiorca może wybrać:

   • postępowanie o zatwierdzenie układu,
   • przyspieszone postępowanie układowe,
   • postępowanie układowe,
   • postępowanie sanacyjne.

   W ramach naszych usług doradzamy w wyborze skutecznych procedur naprawczych i oddłużeniowych, mając na uwadze również interesy wierzycieli, bez których zgody nie będzie możliwości zatwierdzenia układu lub pomyślnego zakończenia danego postępowania.

   W ostatnim okresie sporą popularnością cieszy się znacznie odformalizowana procedura w ramach postępowania o zatwierdzenie układu. Większy etap postępowania toczy się poza sądem, który zatwierdza wynegocjowany z wierzycielami układ. Czas trwania, koszty oraz elektronizacja postępowania (KRZ) sprawia, że procedura ta wydaje się atrakcyjnym sposobem restrukturyzacji.

   Z kolei w ramach postępowania upadłościowego mając na uwadze to, że do zaspokojenia wierzycieli dochodzi wskutek likwidacji majątku przedsiębiorcy analizujemy kwestię zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań i we współpracy z klientem przygotowujemy wniosek o ogłoszenie upadłości, zarówno w wersji likwidacyjnej jak również układowej. Ponadto doradzamy na etapie trwającej procedury upadłościowej, również w kontaktach z sądem, sędzią komisarzem, syndykiem oraz radą wierzycieli.

   Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą z kolei skorzystać z upadłości konsumenckiej, której celem jest oddłużenie niewypłacalnej osoby, czyli wstrzymanie spirali zadłużenia i umożliwienie wyjścia z długów. Następuje to poprzez spłatę części zadłużenia poprzez ustalenie realnego planu spłaty wierzycieli lub w uzasadnionych przypadkach nawet umorzeniu całości zobowiązań dłużnika.

   Celem naszych usług jest wsparcie klientów przy wszelkich czynnościach związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, również konsumenckiej, wniosku restrukturyzacyjnego czy obwieszczenia o dniu układowym.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • kompleksową obsługę przedsiębiorców występujących o ogłoszenie upadłości, jak również nadzór i doradztwo prawne w toku tych postępowań,
   • analizę prawną sytuacji majątkowej dłużnika i pomoc w zakresie przygotowywania i wyboru strategii restrukturyzacji,
   • przygotowywanie i sporządzenie dokumentów oraz reprezentacja w sprawach o ogłoszenie upadłości oraz o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych,
   • reprezentowanie klientów w upadłości oraz w restrukturyzacji w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych wobec sądu, sędziego komisarza, syndyka, nadzorcy, zarządcy oraz wierzycieli,
   • doradztwo prawne przy przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego lub propozycji układowych,
   • wsparcie i reprezentacja osób fizycznych zarówno na etapie ogłoszenia jak również w trakcie postępowań dot. upadłości konsumenckiej.
 • Podatki
  • Bieżące doradztwo podatkowe dla biznesu
   Bieżące doradztwo podatkowe dla biznesu

   Usługi bieżącego doradztwa podatkowego służą zapewnieniu kompleksowego wsparcia biznesów naszych klientów. Polegają w głównej mierze na ocenie skutków podatkowych operacji gospodarczych dokonywanych przez klientów oraz na udzielaniu im porad, opinii i wyjaśnień dotyczących podatków pośrednich (VAT, akcyza), podatków dochodowych (CIT, PIT), podatków lokalnych (podatek od nieruchomości), PCC i WHT. Na bieżąco informujemy o zmianach w przepisach prawa podatkowego, nowych, istotnych interpretacjach indywidualnych, objaśnieniach Ministra Finansów, orzeczeniach sądów administracyjnych, wyrokach Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą mieć wpływ na sytuację podatkową klientów.

   Celem naszych usług jest wsparcie klientów w rozwiązywaniu ich codziennych problemów podatkowych. Usługi bieżącego doradztwa podatkowego mogą być świadczone w ramach stałej współpracy lub przy konkretnych projektach.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • konsultacje telefoniczne i mailowe w sprawach dotyczących zagadnień podatkowych występujących w bieżącej działalności klienta,
   • sporządzanie pisemnych opinii prawno-podatkowych w zakresie wszelkich aspektów działalności klienta,
   • analizę umów i innych dokumentów prawnych, pod kątem ich skutków podatkowych oraz możliwości optymalizacyjnych,
   • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.
  • Planowanie podatkowe
   Planowanie podatkowe

   Ze względu na ciągle zmieniające się przepisy, wzrost obciążeń podatkowych i prowadzone kontrole podatkowe niezbędnym stało się odpowiednie przygotowanie do rozpoczęcia prowadzenia działalności, jak też podjęcie działań w celu reorganizacji już istniejącego biznesu. W tym celu konieczne jest dobranie odpowiedniej struktury podatkowej pod kątem rodzaju działalności, oferowanych usług, dokonywanych transakcji i obszaru, na którym prowadzony jest biznes. Właściwe zaplanowanie rozliczeń podatkowych lub ich zmiana przynosi wymierne korzyści skutkujące znacznymi oszczędnościami podatkowymi.

   Celem naszych usług jest zaplanowanie dla klientów bezpiecznych i korzystnych rozwiązań podatkowych.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • pomoc w wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej lub dokonanie zmiany tej formy (założenie nowej spółki, połączenie, przekształcenie, fundacja rodzinna),
   • wsparcie w wybraniu korzystnej krajowej lub zagranicznej struktury podatkowej,
   • analizę możliwości stosowania ulg podatkowych (np. ulga B+R),
   • prowadzenie audytów podatkowych nakierowanych na określenie możliwych obszarów optymalizacyjnych,
   • planowanie i doradztwo przy realizacji projektów i inwestycji pozwalających na ograniczenie obciążeń podatkowych,
   • doradztwo przy optymalizacji w zakresie dystrybucji zysków,
   • przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w celu zabezpieczenia interesów klienta.
  • Podatek od nieruchomości
   Podatek od nieruchomości

   Podatek od nieruchomości wciąż jest traktowany jako danina mniej istotna niż podatek VAT, CIT, PIT. Niestety podatnicy rozliczając podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, powielają deklaracje podatkowe z ubiegłych lat, nie dokonując przy tym ponownej analizy zasadności opodatkowania budynków, budowli, czy też gruntów będących w ich posiadaniu. Postępując w ten sposób podatnicy płacą co roku za środki trwałe, które już nie istnieją lub uwzględniają obiekty, które na skutek zmian w orzecznictwie nie powinny podlegać opodatkowaniu. Obecnie prawidłowe rozliczenie wymaga nie tylko wiedzy księgowej, podatkowej, technicznej, budowlanej, ale także zorientowania w aktualnym orzecznictwie. Im większe przedsiębiorstwo tym trudniej na bieżąco monitorować rozliczenia z podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości wpływa bezpośrednio do budżetu gmin. Dlatego gminy w celu wygenerowania wyższych wpływów, kwestionują rozliczenia podatników w podatku od nieruchomości. Generuje to szereg sporów podatkowych, które niestety dość często udaje się zakończyć wynikiem pozytywnym dopiero przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi lub Naczelnym Sądem Administracyjnym.

   Celem naszych usług jest zidentyfikowanie możliwych oszczędności podatkowych i wyeliminowanie ryzyka na wypadek kontroli lokalnych organów podatkowych.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • przeprowadzenie przeglądu rozliczeń podatkowych w obszarze podatku od nieruchomości połączonego z wizją lokalną,
   • identyfikacja oszczędności podatkowych,
   • dokonanie właściwej klasyfikacji gruntów, budynków i budowli podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
   • pomoc w dokonaniu pomiaru powierzchni użytkowej budynków,
   • analizę możliwości zastosowania ustawowych zwolnień podatkowych lub wprowadzonych przez gminę,
   • analizę obciążeń podatkowych planowanej inwestycji w połączeniu z dokonaniem segregacji kosztów i doborem właściwych stawek amortyzacyjnych,
   • sporządzanie instrukcji poprawnego rozliczania podatku od nieruchomości,
   • występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji indywidualnych do lokalnych organów podatkowych,
   • reprezentacja w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych.
  • Estoński CIT
   Estoński CIT

   Estoński CIT (tj. ryczałt od dochodów spółek) jest ciekawą alternatywą dla opodatkowania klasycznym CIT. Polega na tym, że generowane przez podatnika zyski są opodatkowane podatkiem dochodowym dopiero w przypadku jego dystrybucji przez udziałowców. Jeśli podatnik wyłącznie reinwestuje zyski, to przez 4 lata może w ogóle nie zapłacić podatku. Zaletą tego rozwiązania jest efektywniejsza stawka podatkowa (CIT i PIT), brak obowiązku płacenia comiesięcznych zaliczek, brak obowiązku prowadzenia rachunkowości podatkowej i możliwość poprawy płynności finansowej. Wejście w system rozliczania estońskim CIT wiążę się jednak z licznymi zagrożeniami, które trzeba przenalizować przed skorzystaniem z tego rozwiązania.

   Celem naszych usług jest kompleksowa pomoc w przygotowaniu klienta do skorzystania z estońskiego CIT i jego efektywne wdrożenie.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • analizę wystąpienia przesłanek pozytywnych i negatywnych do skorzystania z estońskiego CIT,
   • przedstawienie potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z wejścia w estoński CIT,
   • dokonanie kalkulacji pokazującej efektywne opodatkowanie przy estońskim CIT klasyczny CIT na danych finansowych klienta,
   • wsparcie w podjęciu niezbędnych działań do skorzystania z estońskiego CIT (np. przygotowaniu wstępnej korekty przychodów i kosztów) i przygotowaniu dokumentów,
   • wsparcie w bieżącym monitorowaniu poprawności korzystania z tego rozwiązania.
  • Ulgi na innowacje
   Ulgi na innowacje

   Ulgi podatkowe na działalność innowacyjną stanowią atrakcyjne narzędzia podatkowe pozwalające na uzyskanie znacznych oszczędności podatkowych w prowadzonym biznesie i poprawę płynności finansowej. Jednym z takich instrumentów jest ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R). Mechanizm ulgi B+R polega na dwukrotnym odliczeniu kosztów kwalifikowanych – najpierw na zasadach ogólnych jako koszty uzyskania przychodu a następnie od podstawy opodatkowania w wysokości nieprzekraczającej 200% w odniesieniu do kosztów pracowniczych takich jak wynagrodzenia, składki na ZUS, pozapłacowe benefity oraz 100% w odniesieniu do pozostałych kosztów (np. materiałów i surowców). Ulgę B+R można stosować zarówno w odniesieniu do projektów zakończonych, w toku oraz takich, które nie zakończyły się powodzeniem. W ramach tzw. Polskiego Ładu wprowadzono nowe ulgi proinnowacyjne takie jak: ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na ekspansję i ulga na innowacyjnych pracowników, które dają przedsiębiorcom możliwość odliczania dodatkowych kosztów w związku z prowadzeniem innowacyjnych działań.

   Celem naszych usług jest kompleksowa pomoc we wdrożeniu i stosowaniu ulg innowacyjnych w działalności klientów.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • dokonanie analizy działalności prowadzonej pod kątem uznania jej za działalność badawczo-rozwojową,
   • przeprowadzenie analizy wydatków ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe i ich alokacji do ustawowego katalogu kosztów kwalifikowanych,
   • dokonanie audytu dokumentacji potrzebnej do skorzystania z ulgi B+R (np. dokumentacji projektowej, ewidencji czasu pracy, faktur),
   • oszacowanie korzyści podatkowych związanych z zastosowaniem ulg B+R,
   • przygotowanie instrukcji pozwalającej na poprawne kwalifikowanie i dokumentowanie wydatków na działalność badawczo-rozwojową,
   • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w celu zabezpieczenia interesów podatnika,
   • występowanie z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty w odniesieniu do lat przeszłych;
   • pomoc w rozliczeniu ulgi B+R za dany rok podatkowy,
   • analizę możliwości stosowania i wdrożenia ulgi na prototyp, ulgi na robotyzację, ulgi na ekspansję i ulgi na innowacyjnych pracowników.
  • Audyt podatkowy
   Audyt podatkowy

   Audyt podatkowy jest skutecznym narzędziem pozwalającym na zbadanie prawidłowości rozliczeń podatkowych w prowadzonym biznesie. Celem audytu podatkowego jest zdiagnozowanie i wyeliminowanie nieprawidłowości  i związanych z nimi ryzyk podatkowych. Audyt podatkowy stanowi też skuteczny instrument pozwalający na optymalizację obciążeń podatkowych i uzyskanie oszczędności podatkowych. Po wdrożeniu zaleceń z analizy przeprowadzonej w ramach audytu podatkowego prowadzenie działalności staje się bardziej efektywne podatkowo.

   Celem naszych usług jest zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego klientów i osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, a także ograniczenie ryzyka kontroli podatkowej.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • kompleksową analizę rozliczeń w zakresie podatku PIT, CIT, VAT, WHT, podatku od nieruchomości, akcyzy,
   • zbadanie poprawności rozliczenia konkretnych transakcji (np. zbycia nieruchomości, udziałów),
   • audyt wybranych obszarów działalności (np. inwestycje, marketing).

   Efektem naszych prac jest raport wskazujący na obszary ryzyk i możliwości optymalizacyjne.

   Audyt podatkowy możemy połączyć z przygotowaniem wewnętrznych procedur podatkowych pozwalających na poprawne rozliczanie podatków i efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym.

  • Raportowanie schematów podatkowych (MDR)
   Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

   Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące przekazywania informacji o schematach podatkowych (tzw. MDR – Mandatory Disclosure Rules). Przepisy Ordynacji podatkowej regulujące obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych stanowią częściową implementację dyrektywy unijnej (DAC6). Obecnie podatnik spełniający określone warunki ustawowe ma obowiązek zaraportowania schematu podatkowego krajowego lub transgranicznego we właściwym terminie. Ponadto, na niektórych podatników został też nałożony obowiązek posiadania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR). Za brak procedury MDR grozi kara do 2 mln zł. Polskie przepisy na tle innych przepisów w krajach UE przewidują najwyższe sankcje finansowe za niedopełnienie obowiązków związanych z raportowaniem schematów podatkowych.

   Celem naszych usług jest pomoc klientom w zidentyfikowaniu transakcji podlegających raportowaniu jako schemat podatkowy do Szefa KAS i podjęcie działań wyłączających ryzyko nałożenia sankcji administracyjnych i karnych skarbowych.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • przeprowadzenie audytu MDR w celu sprawdzenia poprawności raportowania schematów podatkowych i wyeliminowania ryzyka nałożenia sankcji,
   • identyfikacja uzgodnień pod kątem możliwości wystąpienia schematów podatkowych (tj. analiza cech rozpoznawczych, kryterium głównej korzyści, kwalifikowanego korzystającego),
   • przygotowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR),
   • przygotowanie kart i instrukcji weryfikacji schematów podatkowych,
   • wsparcie w raportowaniu schematów podatkowych (przygotowywanie MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4),
   • przeprowadzenie praktycznych warsztatów MDR dla pracowników, księgowych, dyrektorów finansowych i członków zarządu.
  • Zarządzanie ryzykiem podatkowym – procedury podatkowe
   Zarządzanie ryzykiem podatkowym – procedury podatkowe

   Częste zmiany przepisów podatkowych, orzecznictwa oraz profiskalne podejście organów podatkowych powodują, że prowadzenie biznesu jest obecnie narażone na duże ryzyko związane z nieprawidłowością rozliczeń podatkowych. W celu ograniczenia ryzyka podatkowego i zminimalizowania sankcji karnych skarbowych konieczne jest wdrożenie odpowiednich zasad pozwalających na sprawne i efektywne zarządzanie ryzykiem podatkowym. Konieczne staje się usprawnienie sposobu rozliczeń podatkowych, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne procesy, wprowadzenie sprawnej komunikacji pomiędzy pracownikami.

   Celem naszych usług jest wsparcie klientów w przygotowaniu i stosowaniu wewnętrznych procedur pozwalających na ograniczenie ryzyka podatkowego. Takie działania pozwalają na zabezpieczenie interesów klientów na wypadek kontroli podatkowej, czy też celno-skarbowej.   

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • zarządzania ryzkiem podatkowym w biznesie,
   • ograniczających odpowiedzialność karną skarbową członków zarządu, księgowych, dyrektorów finansowych,
   • poprawnego rozliczania podatków (PIT, VAT, CIT, podatek od nieruchomości);
   • wyznaczających zasady postępowania na wypadek wszczęcia kontroli podatkowej lub kontroli celno- skarbowej,
   • należytej staranności w rozliczaniu podatku u źródła (WHT),
   • należytej staranności w podatku VAT w celu weryfikacji kontrahentów,
   • wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR),
   • strategii podatkowej i informacji o realizacji strategii podatkowej.

   Przygotowanie powyższych procedur możemy połączyć z przeprowadzeniem audytów podatkowych pozwalających na ocenę ryzyka dotychczasowych działań i wyeliminowanie tego ryzyka na przyszłość. Prowadzimy również praktyczne warsztaty pozwalające na skuteczną implementację procedur w prowadzonym biznesie.

  • Fundacja rodzinna
   Fundacja rodzinna

   Fundacja rodzinna to instytucja, która od lat funkcjonuje na świecie. Założenie fundacji rodzinnej stało się obecnie możliwe również w Polsce na skutek wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej. Celem założenia fundacji rodzinnej jest umożliwienie sukcesji rodzinnego biznesu oraz zabezpieczenie majątku tego biznesu na przyszłość. Fundatorem może być osoba fizyczna i może założyć fundację rodzinną poprzez złożenie oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie. Fundacja rodzinna nie może prowadzić działalności gospodarczej, ale może posiadać udziały i akcje w innych podmiotach, wynajmować oraz sprzedawać składnik majątku, nabywać i zbywać papiery wartościowe i inne instrumenty pochodne, udzielać pożyczek podmiotom powiązanym. Założenie fundacji rodzinnej oraz przekazanie do niej majątku nie jest opodatkowane.

   Celem naszych usług jest kompleksowa pomoc w utworzeniu fundacji rodzinnej i we wdrożeniu tego rozwiązania.

   Zakres wsparcia

   Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

   • analizę możliwości i opłacalności założenia fundacji rodzinnej,
   • przedstawienie potencjalnych korzyści i zagrożeń wynikających z utworzenia fundacji rodzinnej,
   • wsparcie w założeniu i wdrożeniu fundacji rodzinnej (przygotowanie niezbędnych dokumentów),
   • wsparcie w bieżącym monitorowaniu poprawności korzystania z tego rozwiązania.

Wygrane sprawy

27/07/2023

III FSK 1342/22 - Wyrok NSA

Wyrokiem z dnia 27 lipca 2023 r., sygn. akt III FSK 1342/22 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2022 r. sygn. akt III SA/Wa 1713/20 w sprawie ze skargi W. Ł. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 13 lipca 2020 r. nr […].

Sprawa dotyczyła orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności osoby trzeciej wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz argumentację Kancelarii zaprezentowaną w odpowiedzi na skargę kasacyjną, że w toku postępowania podatkowego doszło do naruszenia art. 116 § 1 o.p. oraz art. 127 o.p. Organ II instancji badając tzw. pozytywną przesłankę odpowiedzialności (bezskuteczność egzekucji z majątków spółki) nie zweryfikował w sposób wystarczający podniesionej przez członka zarządu kwestii istnienia przysługującej spółce wymagalnej wierzytelności wynikającej z prawomocnego orzeczenia Sądu Apelacyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że organ zgodnie z art. 127 o.p. miał obowiązek uwzględnić tę okoliczność i ocenić jej wpływ na bezskuteczność egzekucji, tym bardziej, że zaistniała ona w czasie postępowania drugoinstancyjnego. Dyrektor IAS nie czyniąc tego w sposób bezpośredni naruszył przepisy prawa.

Powyższa sprawa pokazuje, że nawet na pozór oczywiste fakty przemawiające na korzyść strony postępowania podatkowego mogą zostać odmiennie ocenione przez organy. W tym przypadku organy za sporną uznały bowiem wierzytelność stwierdzoną prawomocnym wyrokiem Sądu. Niestety taki sposób działania organów podatkowych nie jest niczym szczególnym i nie powinien on powodować rezygnacji z obrony swoich interesów. Wręcz przeciwnie zaangażowanie profesjonalnej Kancelarii pozwoli w sposób właściwy uwypuklić uchybienia w działaniu organów oraz podkreślić istotne fakty, kluczowe dla rozstrzygnięcia sprawy.

30/03/2023

III SA/Wa 2243/22 - Wyrok WSA w Warszawie

Wyrokiem z dnia 30 marca 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 2243/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia […] lipca 2022 r. nr […], w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2019 roku oraz zabezpieczenia na majątku Podatnika.

Sąd stwierdził, że skarga zasługiwała na uwzględnienie. Istota sporu w rozpoznawanej sprawie sprowadzała się do rozstrzygnięcia czy organy podatkowe zasadnie zastosowały w sprawie przepisy art. 33 § 1, § 2 i § 4 o.p. uzasadniające w ustalonych okolicznościach faktycznych, dokonanie zabezpieczenia na majątku spółki przybliżonych kwot zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyjaśnił, że postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem pomocniczym, w którym nie przeprowadza się właściwego postępowania dowodowego, wystarczy uprawdopodobnienie istnienia zobowiązania. Tak ukształtowany charakter postępowania zabezpieczającego skutkuje natomiast tym, że podatnik nie może w toku tego postępowania domagać się od organu je prowadzącego, przeprowadzenia wszystkich dowodów. Również Sąd kontrolując tego rodzaju decyzję nie może poddawać ocenie postępowania dowodowego w takim zakresie, jak ma to miejsce w postępowaniu zwykłym (wymiarowym).

Sąd I instancji przypomniał, że uprawdopodobnienie nie znaczy, iż do dokonania zabezpieczenia wystarczą jedynie twierdzenia organu nie poparte żadnym materiałem dowodowym. Skoro bowiem w art. 33 § 4 o.p. jest mowa o decyzji o zabezpieczeniu, ma to takie znaczenie, że szczególnym przepisem ustawy nakazano orzekać o zabezpieczeniu w formie decyzji administracyjnej, że wszystkimi konsekwencjami, aż do skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego włącznie. Organ podatkowy jest zatem zobowiązany m.in. do podporządkowania się regułom prawa procesowego, które przewidują cały ciąg czynności, jakie należy podjąć do chwili jej rozstrzygnięcia sprawy. Tym samym więc organy podatkowe, stosując prawo procesowe, powinny przestrzegać wszelkich wynikających z niego zasad i reguł prowadzenia postępowania w sprawie, jedynie art. 200 § 2 pkt 2) o.p. wyłączył stosowanie art. 200 § 1 o.p. w sprawach zabezpieczenia i zastawu skarbowego, a więc z przyczyn celowościowych zwolnił organ podatkowy z obowiązku wyznaczenia stronie siedmiodniowego terminu na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Ustawodawca nie przewidział natomiast wyłączenia pozostałych przepisów działu IV Ordynacji podatkowej, które będą miały zastosowanie w postępowaniu zabezpieczającym.

W przedmiotowej sprawie podstawowym argumentem organu uzasadniającym określenie przybliżonej kwoty zobowiązania był brak przedłożenia przez spółkę faktur zakupu potwierdzających nabycie towarów i usług. Wobec powyższego, skoro strona na etapie postępowania odwoławczego wskazuje na okoliczności dotyczące prowadzonej przez nią działalności i przedkłada obszerną dokumentację, która w jej ocenie winna prowadzić do odmiennych ustaleń stanu faktycznego, to obowiązkiem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie było odniesienie się do twierdzeń spółki w świetle przedłożonych przez nią dokumentów.

Sąd I instancji wskazał, że organ musi przedstawić dane stanowiące podstawę do ustalenia przybliżonej kwoty zobowiązania (przynajmniej uprawdopodobnić podstawy jej określenia), a nie w sposób całkowicie dowolny, jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie, kwestionować rzetelność dokonanych transakcji z pominięciem dowodów znajdujących się w aktach sprawy. Twierdzenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej zaprezentowane w skarżonej decyzji nie mają umocowania w dokumentach, którymi dysponował on na dzień wydania skarżonej decyzji.

Z powyższych względów w ocenie WSA należało uznać, że doszło do naruszenia art. 122 o.p. i art. 187 § 1 o.p. i art. 191 o.p. w zw. z art. 33 § 1 o.p. Zaskarżona decyzja naruszała również art. 210 § 1 pkt 6) i § 4 o.p. w zw. z art. 33 § 1 o.p. Naruszenia powyższe miały istotny wpływ na wynik sprawy. Zdaniem Sądu doszło także do naruszenia art. 127 o.p. i wyrażonej w nim zasady dwuinstancyjności postępowania podatkowego. Zasada dwuinstancyjnego postępowania tworzy obowiązek dwukrotnego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, dwukrotnego ustalenia stanu faktycznego i dwukrotnej wykładni przepisów prawa. W ocenie Sądu uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie pozwala stwierdzić, że Dyrektor Izby Administracji Skarbowej po raz drugi rozpatrzył sprawę merytorycznie, skoro pominął nowe okoliczności i dowody znajdujące się aktach sprawy. Organ odwoławczy rozpatrując sprawę jest zobowiązany dokonać wyczerpującej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, do czego obliguje go art. 187 § 1 o.p., tymczasem w zaskarżonej decyzji dowody, które mogłyby być podstawą do wydania zawartego w niej rozstrzygnięcia nie zostały uwzględnione.

30/03/2023

III SA/Wa 2242/22 - Wyrok WSA w Warszawie

Wyrokiem z dnia 30 marca 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 2242/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia […] lipca 2022 r. nr […], w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2018 roku oraz zabezpieczenia na majątku Podatnika.

Oceniając skarżoną decyzję WSA uznał, że organ naruszył przepisy ordynacji podatkowej w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy. Sąd na wstępie wyjaśnił, że organ podatkowy ma obowiązek uprawdopodobnienia, że zobowiązanie w przybliżonej wysokości istnieje, z tym zastrzeżeniem, że postępowanie zabezpieczające nie ma charakteru zastępczego wobec postępowania wymiarowego. Sformułowanie „na podstawie posiadanych danych” zawarte w przepisach przesądza bowiem o charakterze i zakresie ustaleń dokonywanych przez organ podatkowy w postępowaniu zabezpieczającym, zawężając zakres tych ustaleń właśnie do posiadanych danych. Przy czym, zakres ich weryfikacji również jest zawężony, w jego toku nie przeprowadza się więc pełnego postępowania dowodowego. W konsekwencji, określenie w decyzji zabezpieczającej przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego ma charakter informacyjny w tym znaczeniu, że wskazuje kwotę podlegającą zabezpieczeniu na majątku podatnika. Przyjęte ustalenia w zakresie przybliżonej kwoty zobowiązania w decyzji o zabezpieczeniu, nie są jednocześnie przesądzające w zakresie treści decyzji wymiarowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, że aby w stosunku do danego podatnika zastosować instytucję zabezpieczenia organ powinien wykazać po pierwsze – prawdopodobieństwo istnienia zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowej) ciążącego na danym podatniku, po drugie – istnienie po stronie danego podatnika okoliczności wskazanych w art. 33 § 1 o.p., a zatem powinien wykazać, że po stronie danego podatnika zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie wykonane, którą to obawę potwierdzają takie działania, jak np. trwałe nieuiszczanie wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonywanie czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.

Kluczową okolicznością stanowiącą przyczynę dokonania zabezpieczenia w przedmiotowej sprawie był zaś brak przekazania przez spółkę faktur zakupu potwierdzających transakcje nabyć towarów lub usług. W wyniku powyższego organ pierwszej instancji uznał, że spółka nie posiada tych dokumentów i odmówił jej prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w deklaracjach. Sąd stwierdził, że było to stanowisko nieprawidłowe, ponieważ Podatnik złożył faktury zakupu potwierdzające sporne transakcje czym wyeliminowana została główna podstaw do określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w wysokości wskazanej w decyzji. Pomimo jednoznacznego zarzutu podniesionego w odwołaniu Dyrektor Izby Administracji Skarbowej nie uwzględnił jednak tej okoliczności. Zdaniem Sądu jest to oczywiste uchybienie, ponieważ organ drugiej instancji przy wydawaniu decyzji powinien wziąć pod uwagę stan sprawy i ustaleń istniejący w chwili rozstrzygania. Niewątpliwie główny powód dokonania zabezpieczenia na moment wydawania decyzji przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej został wyeliminowany, w konsekwencji organ winien uwzględnić odwołanie i zmienione okoliczności sprawy, skoro w toku postępowania odwoławczego spółka przestawiła materiał dowodowy, który w jej ocenie mógłby się przyczynić do odmiennych ustaleń stanu faktycznego czy też zdyskredytowałby ocenę dokonaną przez organ pierwszej instancji.

W tym stanie rzeczy w ocenie WSA wadliwe było pominięcie przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej dowodów i okoliczności ujawnionych w postępowaniu odwoławczym. Zdaniem Sądu, ocena materiału dowodowego dokonana w sprawie przez organ odwoławczy była dowolna, niepełna i nienależycie uzasadniona co do wysokości przybliżonej kwoty zobowiązania, co skutkowało nieprawidłowym określeniem nawet przybliżonej wysokości tej kwoty i co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

27/03/2023

III SA/Wa 2223/22 - Wyrok WSA w Warszawie

Wyrokiem z dnia 27 marca 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 2223/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia […] lipca 2022 r. nr […] w przedmiocie odmowy przyznania wynagrodzenia z tytułu ustanowienia i pełnienia funkcji tymczasowego pełnomocnika szczególnego.

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarga zasługiwała na uwzględnienie. WSA wyjaśnił, że przedmiotem sporu w niniejszej sprawie była ocena, czy jest możliwe miarkowanie wynagrodzenia pełnomocnika tymczasowego poprzez ustalenie tego wynagrodzenia poniżej kwot wskazanych w § 6 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu (Dz. U. poz. 1688).

Zdaniem Sądu literalnie interpretowane Rozporządzenie niewątpliwie nie stanowi podstawy dla miarkowania takiego wynagrodzenia „w dół”. Poza tym odpowiednie stosowanie tego Rozporządzenia do ustalania wynagrodzenia pełnomocnika tymczasowego nie może oznaczać de facto wykreowania nowej, nieistniejącej podstawy do obniżenia wynagrodzenia pełnomocnika tymczasowego. Miarkowanie wynagrodzenia „w dół”, tak samo zresztą, jak i „w górę”, na podstawie § 4 ust. 2 Rozporządzenia może nastąpić w przypadkach wyjątkowych, i to jawnie, oczywiście wyjątkowych, tj. wtedy, gdy tymczasowy pełnomocnik szczególny wykazał się rażącym brakiem rzetelności, niewiedzą, obojętnością, brakiem wszelkiej aktywności procesowej, zwłaszcza, gdy wpłynęło to negatywnie na przebieg postępowania i gdy przyznanie wynagrodzenia na podstawie § 6 raziłoby w poczucie sprawiedliwego, uczciwego i godziwego wynagrodzenia. Tymczasem w niniejszej sprawie Sąd nie znajduje w aktach sprawy przesłanek dla oceny, że Skarżący dopuścił się wspomnianej nierzetelności i obojętności wobec prowadzonego postępowania.

Poznaj wszystkie