Ulga badawczo - rozwojowa (B+R)

Ulga B+R to atrakcyjne narzędzie podatkowe pozwalające na uzyskanie znacznych oszczędności podatkowych w działalności gospodarczej prowadzonej zarówno przez osoby prawne, jak i osoby fizyczne. Podatnik prowadzący prace badawczo-rozwojowe może odliczyć określone w ustawie koszty kwalifikowane (np. koszty wynagrodzeń pracowników i składek na ZUS) zarówno w odniesieniu do projektów zakończonych, projektów w toku oraz takich, które nie zakończyły się powodzeniem. Mechanizm ulgi B+R polega na dwukrotnym odliczeniu kosztów kwalifikowanych – najpierw na zasadach ogólnych jako koszty uzyskania przychodu, a następnie od podstawy opodatkowania w wysokości nieprzekraczającej 200% w odniesieniu do kosztów pracowniczych oraz 100% w odniesieniu do pozostałych kosztów.

 

Celem naszych usług jest kompleksowa pomoc we wdrożeniu i stosowaniu ulgi B+R w danym przedsiębiorstwie.

W tym zakresie oferujemy:

  • dokonanie analizy działalności przedsiębiorstwa pod kątem uznania jej za działalność badawczo – rozwojową;
  • przeprowadzenie analizy wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo na prace badawczo-rozwojowe i ich alokacji do ustawowego katalogu kosztów kwalifikowanych;
  • dokonanie audytu dokumentacji potrzebnej do skorzystania z ulgi B+R (np. dokumentacji projektowej, ewidencji czasu pracy, faktur);
  • oszacowanie korzyści podatkowych związanych z zastosowaniem ulg B+R;
  • przygotowanie instrukcji pozwalającej na poprawne kwalifikowanie i dokumentowanie wydatków na działalność badawczo - rozwojową;
  • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w celu zabezpieczenia interesów podatnika;
  • występowanie z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty w odniesieniu do lat przeszłych;
  • pomoc w rozliczeniu ulgi B+R za dany rok podatkowy.

 

Ponadto, oferujemy pomoc w analizie możliwości skorzystania z ulg proinnowacyjnych wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu tj. ulgi na prototyp, ulgi na robotyzację oraz ulgi na ekspansję.