Postępowania zabezpieczające i egzekucyjne

W ramach obsługi postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych oferujemy klientom kompleksową pomoc prawną, której podstawowym celem jest ochrona majątku podatnika w taki sposób, aby prowadzone postępowanie nie zakłócało jego bieżącej działalności i aby nie zostały naruszone jego prawa. W ramach świadczonych usług oferujemy w szczególności:

  • Pełną reprezentację procesową i sporządzanie wszelkich środków zaskarżenia w postępowaniu zabezpieczającym, w tym m.in.: odwołań od decyzji o zabezpieczeniu na majątku podatnika, zażaleń na postanowienia, wniosków;
  • Pełną reprezentację procesową i sporządzanie wszelkich środków zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym, w tym m.in.: zarzutów w sprawie prowadzenie egzekucji administracyjnej, zażaleń na postanowienia, skarg na czynności egzekucyjne, wniosków o wyłączenie rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji, a także wniosków o zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz wniosków o wstrzymanie czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego.