Klauzule informacyjne RODO

 • Klauzula informacyjna RODO – rekrutacja
 • Klauzula informacyjna RODO – formularz kontaktowy
 • Klauzula informacyjna RODO – korespondencja elektroniczna

Dane Administratora

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Gawlas & Partnerzy, Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k. (dalej: „Kancelaria” lub  „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (00-351) przy ul. Zajęczej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784781,NIP 5272893084, REGON 383339262.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora – do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

1. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu rekrutacji w celu zatrudnienia - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

2. w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o pracę - art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3. w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

4. zgoda w zakresie w jakim Państwo z własnej inicjatywy prześlecie Administratorowi CV bądź list motywacyjny zwierające dane inne niż wymagane przepisami kodeksu pracy   - art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5. zgoda w zakresie przetwarzania danych dla celów przyszłej rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych i przekazywanie danych poza EOG

Administrator może przekazywać Państwa dane dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w tym wykonującym na rzecz Administratora obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji. Dane osobowe mogą być także przekazywane operatorom pocztowym i firmom kurierskim. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administrator może przekazywać dane osobowe organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 • otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność udziału w rekrutacji.

Kontakt

Administrator posiada stronę internetową zlokalizowaną pod adresem www.gawlas.pl.

Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy o kontakt z Kancelarią, pod adresem e-mail: warszawa@gawlas.pl.

Dane Administratora

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Gawlas & Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k. (dalej: „Kancelaria” lub  „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (00-351) przy ul. Zajęczej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784781,NIP 5272893084, REGON 383339262.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz archiwizacji korespondencji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu kontaktu osobom zainteresowanym skorzystaniem z usług Administratora, prowadzenie komunikacji i dokumentowanie prowadzonej sprawy, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, realizacja wewnętrznych procedur, w tym zapobieganie czynom karalnym oraz przeciwdziałanie nadużyciom - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania lub wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Odbiorcy danych i przekazywanie danych poza EOG

Administrator może przekazywać Państwa dane dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, w którym są przetwarzane.

Kontakt

Administrator posiada stronę internetową zlokalizowaną pod adresem www.gawlas.pl

Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy o kontakt z Kancelarią, pod adresem e-mail: warszawa@gawlas.pl.

Dane Administratora

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Gawlas & Partnerzy, Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k. (dalej: „Kancelaria” lub  „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (00-351) przy ul. Zajęczej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784781,NIP 5272893084, REGON 383339262.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji, archiwizacji korespondencji i prowadzenia negocjacji przed zawarciem umowy o świadczenie usług przez Kancelarię oraz w celu obsługi sprawy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu kontaktu osobom zainteresowanym skorzystaniem z usług Administratora, prowadzenie komunikacji i dokumentowanie prowadzonej sprawy, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, realizacja wewnętrznych procedur, w tym zapobieganie czynom karalnym oraz przeciwdziałanie nadużyciom - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania lub wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Odbiorcy danych i przekazywanie danych poza EOG

Administrator może przekazywać Państwa dane dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w tym wykonującym na rzecz Administratora obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji. Dane osobowe mogą być także przekazywane operatorom pocztowym i firmom kurierskim. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administrator może przekazywać dane osobowe organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, w którym są przetwarzane.

Kontakt

Administrator posiada stronę internetową zlokalizowaną pod adresem www.gawlas.pl.

Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy o kontakt z Kancelarią, pod adresem e-mail: warszawa@gawlas.pl.

 • Klauzula informacyjna RODO – rekrutacja

  Dane Administratora

  Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Gawlas & Partnerzy, Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k. (dalej: „Kancelaria” lub  „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (00-351) przy ul. Zajęczej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784781,NIP 5272893084, REGON 383339262.

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora – do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

  1. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu rekrutacji w celu zatrudnienia - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

  2. w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o pracę - art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  3. w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków - art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  4. zgoda w zakresie w jakim Państwo z własnej inicjatywy prześlecie Administratorowi CV bądź list motywacyjny zwierające dane inne niż wymagane przepisami kodeksu pracy   - art. 6 ust. 1 lit a RODO;

  5. zgoda w zakresie przetwarzania danych dla celów przyszłej rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończeniach tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

  Odbiorcy danych i przekazywanie danych poza EOG

  Administrator może przekazywać Państwa dane dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w tym wykonującym na rzecz Administratora obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji. Dane osobowe mogą być także przekazywane operatorom pocztowym i firmom kurierskim. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administrator może przekazywać dane osobowe organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

  Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

  Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Prawa osób, których dane są przetwarzane

  Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
  • otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
  • sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  • usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność udziału w rekrutacji.

  Kontakt

  Administrator posiada stronę internetową zlokalizowaną pod adresem www.gawlas.pl.

  Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy o kontakt z Kancelarią, pod adresem e-mail: warszawa@gawlas.pl.

 • Klauzula informacyjna RODO – formularz kontaktowy

  Dane Administratora

  Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Gawlas & Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k. (dalej: „Kancelaria” lub  „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (00-351) przy ul. Zajęczej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784781,NIP 5272893084, REGON 383339262.

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz archiwizacji korespondencji.

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu kontaktu osobom zainteresowanym skorzystaniem z usług Administratora, prowadzenie komunikacji i dokumentowanie prowadzonej sprawy, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, realizacja wewnętrznych procedur, w tym zapobieganie czynom karalnym oraz przeciwdziałanie nadużyciom - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania lub wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

  Odbiorcy danych i przekazywanie danych poza EOG

  Administrator może przekazywać Państwa dane dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

  Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

  Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Prawa osób, których dane są przetwarzane

  Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
  2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
  3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  4. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  6. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, w którym są przetwarzane.

  Kontakt

  Administrator posiada stronę internetową zlokalizowaną pod adresem www.gawlas.pl

  Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy o kontakt z Kancelarią, pod adresem e-mail: warszawa@gawlas.pl.

 • Klauzula informacyjna RODO – korespondencja elektroniczna

  Dane Administratora

  Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: „RODO”) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Gawlas & Partnerzy, Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k. (dalej: „Kancelaria” lub  „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (00-351) przy ul. Zajęczej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784781,NIP 5272893084, REGON 383339262.

  Cele przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji, archiwizacji korespondencji i prowadzenia negocjacji przed zawarciem umowy o świadczenie usług przez Kancelarię oraz w celu obsługi sprawy.

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu kontaktu osobom zainteresowanym skorzystaniem z usług Administratora, prowadzenie komunikacji i dokumentowanie prowadzonej sprawy, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, realizacja wewnętrznych procedur, w tym zapobieganie czynom karalnym oraz przeciwdziałanie nadużyciom - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe będą przetwarzane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania lub wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

  Odbiorcy danych i przekazywanie danych poza EOG

  Administrator może przekazywać Państwa dane dostawcom narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w tym wykonującym na rzecz Administratora obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji. Dane osobowe mogą być także przekazywane operatorom pocztowym i firmom kurierskim. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa Administrator może przekazywać dane osobowe organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych. Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

  Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

  Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  Prawa osób, których dane są przetwarzane

  Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
  2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
  3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
  4. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
  5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  6. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, w którym są przetwarzane.

  Kontakt

  Administrator posiada stronę internetową zlokalizowaną pod adresem www.gawlas.pl.

  Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych prosimy o kontakt z Kancelarią, pod adresem e-mail: warszawa@gawlas.pl.