Polityka prywatności

Ochrona prywatności

Administratorem danych osobowych jest Gawlas i Partnerzy Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k. (dalej: „Kancelaria” lub  „Administrator”) z siedzibą w Warszawie (00-351) przy ul. Zajęczej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000784781,NIP 5272893084, REGON 383339262. Kancelaria przetwarza dane osobowe  na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. : Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.).

Cele przetwarzania danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością Kancelaria przetwarza dane osobowe:  klientów będących osobami fizycznymi lub reprezentujących klienta w zakresie i celu umożliwiającym nawiązanie współpracy, w tym kontaktujących się z Kancelarią drogą pocztową, telefoniczną, mailową, osobiście  lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, a  także klientów korzystających  z usług kancelarii,  Kandydatów do pracy bądź współpracy w związku z prowadzoną rekrutacją oraz kontrahentów z których usług Kancelaria korzysta lub od których nabywa towary.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Kancelaria przetwarza w szczególności poniżej wskazane kategorie danych osobowych:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. adres,
 3. numer telefonu,
 4. adres e-mail,
 5. numer PESEL,
 6. firma,
 7. numer NIP,
 8. numer REGON,
 9. numer rachunku bankowego.

Kancelaria może przetwarzać również inne kategorie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania danych osobowych i jest to zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Kancelaria przetwarza dane osobowe:

 1. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,
 2. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Kancelarię z osobą, której dane dotyczą, lub podjęcia przez Kancelarię działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii  jako administratorze danych,
 4. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 5. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych klientów Kancelarii jest wykonywanie wiążących strony umów lub podjęcie przez Kancelarię działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Kancelarię lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii jako administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) bądź zgoda klienta jeżeli dane są przetwarzane w innych celach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe osób reprezentujących klienta oraz Kontrahentów Kancelarii przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii lub tego Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu przeprowadzenia procesu zawarcia umowy oraz jej późniejszego wykonywania,  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Kancelarii jako administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) bądź zgoda tychże osób jeżeli dane są przetwarzane w innych celach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z Kancelarią następuje na podstawie  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) bądź za zgodą tej osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy lub współpracy z Kancelarią jest podjęcie przez Administratora działań na żądanie Kandydata przez zawarciem z Kandydatem umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna z art. 6 ustęp 1 litera b RODO); podanie danych osobowych jest w takim przypadku warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku ubiegania się przez Kandydata o zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę przepis art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ustęp 1 litera c RODO bądź w innych celach zgoda Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe uzyskane w związku z wykonywaniem umów przechowywane są przez Kancelarię do końca okresu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej z Kancelarią umowy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii przetwarzane będą do chwili ustania celu przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu (w zależności co nastąpi wcześniej). Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę przetwarzane będą do czasu ustania celu przetwarzania danych lub cofnięcia zgody (w zależności co nastąpi wcześniej). W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, w szczególności podatkowe i rachunkowe oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy/ podwykonawcy Kancelarii w celu realizacji swoich obowiązków służbowych, a także podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe, hostingowe oraz w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem poczty elektronicznej.

Kancelaria jest uprawniona do udostępnienia danych osobowych innym podmiotom, gdy posiada na to zgodę osoby, której dane dotyczą. Ponadto, Kancelaria jest uprawniona do udostępniania danych osobowych, gdy zachodzi inna przesłanka przewidziana przepisami RODO, na podstawie których takie udostępnienie jest dopuszczalne oraz zgodne z prawem, w szczególności, gdy udostępnienie danych osobowych innemu podmiotowi jest konieczne do realizacji umowy, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest stroną tej umowy.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Profilowanie

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię, przysługuje prawo do kontroli przetwarzania jej danych osobowych, a w szczególności prawo do:

 1. do wycofania zgody (art. 7 RODO) – jeżeli przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w oparciu o zgodę, zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta przez podmiot danych (nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody). Zgoda jest całkowicie dobrowolna.
 2. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO), o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej,
 3.  otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO), o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej,
 4. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 5. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO)– w przypadku uznania przez podmiot, iż brak jest  podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał jego dane, można żądać aby Administrator je usunął za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń,
 6. ograniczenia przetwarzania danych osobowych(art. 18 RODO), o ile jego realizacja nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej,
 7. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO), tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli  osoba, której dane dotyczą, uzna,  iż przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) za wyjątkiem danych osobowych pozyskanych przez administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Kontakt

Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Kancelarią, pod adresem e-mail: warszawa@gawlas.pl.