Wygrane sprawy

Nasze doświadczenie w prowadzeniu sporów podatkowych znajduje odzwierciedlenie w ilości wygranych spraw.

Doprowadziliśmy do pozytywnego zakończenia ponad 350 spraw na etapie kontroli podatkowej, celno-skarbowej i postępowania podatkowego oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Poniżej przedstawiamy tezy z wybranych wyroków, które zostały wydane w sprawach naszych klientów. Zapoznanie się z całą treścią wyroków możliwe jest poprzez Centralną Bazę Orzeczeń Sądów Administracyjnych: https://orzeczenia.nsa.gov.pl.

 

 

Wygrane sprawy
13/01/2023

III SA/Wa 1261/22 – Wyrok WSA w Warszawie

Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2023 r., sygn. akt III SA/Wa 1261/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia […] marca 2022 r. nr […], w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 2019 r.

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że skarga Podatnika zasługiwała na uwzględnienie, albowiem decyzja organu narusza przepisy prawa. Przedmiotem sporu były ustalenia organów podatkowych wskazujące na fikcyjny charakter transakcji Skarżącego z dwoma dostawcami spółką […] sp. z o.o. i spółką […] sp. z o.o. Sąd podważając prawidłowość rozstrzygnięcia Dyrektora IAS wskazał na istotne braki w materiale dowodowym zgromadzonym przez organy oraz ustalenia niewystarczające do przyjęci stanowiska, zgodnie z którym Podatnik nie dochował należytej staranności przy dokonywaniu kwestionowanych transakcji. Zdaniem Sądu organ II instancji nie wykazał również, że Skarżący wiedział lub powinien wiedzieć, że uczestniczy w transakcjach świadczących o popełnianiu oszustwa.

06/12/2022

I SA/Po 769/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2022 r., sygn. akt I SA/Po 769/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w […] z dnia […] nr […] w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej płatnika oraz określenia wysokości należności z tytułu pobranego a niewpłaconego podatku od gier oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego […] z dnia […] nr […] a także zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w […] na rzecz strony skarżącej kwotę 7 917,- zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

WSA, dokonując powtórnego rozpoznania sprawy (po uchyleniu wyrokiem NSA z dnia 9 sierpnia 2022 r., III FSK 1436/21 poprzedniego wyroku WSA w tej sprawie z dnia 5 czerwca 2019 r., I SA/Po 128/19), kierując się oceną prawną wyrażoną w wyroku NSA stwierdził, że przedmiotem opodatkowania ustawodawca obejmuje taki udział w pokerze, który jest rozgrywany w formie turnieju gry w pokera. Biorąc pod uwagę słownikowe rozumienie pojęcia „turniej” trzeba uznać, że pojęcie turnieju obejmuje cykl rozgrywek składających się na cały jego przebieg i nie należy go odnosić do pojedynczej gry rozegranej w ramach turnieju. Również na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania ustawodawca nakazuje uwzględniać udział w turnieju, co stanowi konsekwencję ścisłego powiązania z przedmiotem opodatkowania. Skoro turniej gry pokera jest cyklem rozgrywek, to podstawą opodatkowania jest kwota wygranej za udział w turnieju, a nie wygrana w poszczególnych dniach turnieju, czy w poszczególnych grach, które składają się na turniej. Postanowienia art. 73 ust. 1 pkt 8 u.g.h. nie uprawniają do obniżenia podstawy opodatkowania w odniesieniu do dni, dlatego stosowany przez organy podatkowe system dzienny (za udział w każdej grze) pozostaje w sprzeczności z tym przepisem. Kierując się powyższymi rozważaniami, zdaniem WSA, nie budzi wątpliwości, że przyjęta przez organy podatkowe wykładnia art. 73 ust. 1 pkt 8 oraz art. 71 ust. 2 pkt 2 była nieprawidłowa.

25/11/2022

III SA/Wa 1110/22 - Wyrok WSA w Warszawie

Wyrokiem z dnia 25 listopada 2022 r., sygn. akt III SA/Wa 1110/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia […] lutego 2022 r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2014 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika […] Urzędu Skarbowego W. z dnia […] stycznia 2021 r. nr. […]. Ponadto umarzył postępowanie administracyjne i zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. na rzecz M. s.r.o. z siedzibą na Słowacji kwotę 27 871 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że z analizy stanu faktycznego oraz chronologii działań organów podatkowych wynika, iż wszczęły one postępowanie karne skarbowe wobec Spółki w sposób instrumentalny, tj. mający na celu jedynie wywołanie skutku prawnego w postaci zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W tym stanie rzeczy Sąd uznał, że doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego, a zatem zasadnym było uchylenie decyzji organów obu instancji oraz umorzenie postępowania na podstawie art. 145 § 3 p.p.s.a.

09/08/2022

III FSK 1436/21 - Wyrok NSA

Wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2020 r., sygn. akt III FSK 1436/21 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2019 r. sygn. akt I SA/Po 128/19 w sprawie ze skargi Z. S.A. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 listopada 2018 r. nr […] w przedmiocie odpowiedzialności płatnika z tytułu pobranego, a niewpłaconego podatku od gier za okres od czerwca 2013 r. do sierpnia 2015 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu. Jednocześnie zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu na rzecz Z. S.A. zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga kasacyjna zawiera usprawiedliwione podstawy, bowiem Spółka trafnie podniosła, że zaskarżony wyrok został wydany z naruszeniem przepisów prawa materialnego.

W uzasadnieniu NSA stwierdził,  że pojęcie turnieju gry pokera obejmuje cykl rozgrywek składających się na cały jego przebieg, i nie należy go odnosić do pojedynczej gry rozegranej w ramach turnieju, jak przyjął Sąd pierwszej instancji. Potwierdzeniem takiego sposobu rozumienia przedmiotu opodatkowania jest także unormowanie określające moment powstania obowiązku podatkowego w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry w pokera, na którą regulację wskazała również Skarżąca spółka w uzasadnieniu skargi kasacyjnej. Zgodnie bowiem z art. 71 ust. 3 u.g.h. obowiązek podatkowy powstaje w tym przypadku z chwilą przystąpienia do turnieju, stąd też pojęcie turnieju ma zatem również przesądzające znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego. W konsekwencji powyższych rozważań, trafny w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, pozostaje podniesiony przez Skarżącą spółkę zarzut naruszenia art. 71 ust. 2 pkt 2 u.g.h. poprzez błędną wykładnię tego unormowania. Jednocześnie w opinii NSA skoro turniej gry pokera jest cyklem rozgrywek, to podstawą opodatkowania jest kwota wygranej za udział w turnieju, a nie wygrana w poszczególnych dniach turnieju, czy w poszczególnych grach, które składają się na turniej. Trzeba mieć też na względzie, że art. 73 ust. 1 pkt 8 u.g.h. nie uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania odnośnie do dni, dlatego stosowany przez organy podatkowe system dzienny (za udział w każdej grze) pozostaje w sprzeczności z tym przepisem. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sytuacji trafnie Skarżąca spółka zarzuciła naruszenie art. 73 ust. 1 pkt 8 u.g.h. poprzez błędną wykładnię tego unormowania.

09/08/2022

III FSK 2928/21 - Wyrok NSA

Wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2022 r., sygn. akt III FSK 2928/21 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 1083/19 w sprawie ze skargi Z. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 4 marca 2019 r. nr […] w przedmiocie odpowiedzialności płatnika z tytułu niepobranego podatku od gier za okres od listopada 2013 r. do sierpnia 2015 r. oraz luty 2016 r. Jednocześnie zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na rzecz Z. S.A. z siedzibą w W. zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

W przedmiotowej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie złożoną od korzystnego dla Spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dotyczącego sposobu obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera. Sąd uznał, iż skarga kasacyjna nie miała usprawiedliwionych podstawa, a zatem nie zasługiwała na uwzględnienie.

W ocenie NSA „Sąd pierwszej instancji przyjął prawidłową wykładnię art. 71 ust. 2 pkt 2 u.g.h. i art. 71 ust. 3 u.g.h., co skutkowało ich właściwym zastosowaniem wskazując, że regulacje ustawowe nie dają podstawy przyjęcia, że opodatkowaniu podlega gra w pokera rozumiana jako pojedyncza partia gry (rozgrywka), lecz turniej na który składa się kilkanaście, czy też więcej rozgrywanych partii gry jako jedna gra hazardowa. (…) Skoro turniej gry pokera jest cyklem rozgrywek, to podstawą opodatkowania jest kwota wygranej za udział w turnieju, a nie wygrana w poszczególnych dniach turnieju, czy w poszczególnych grach, które składają się na turniej. Trzeba mieć też na względzie, że art. 73 ust. 1 pkt 8 u.g.h. nie uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania odnośnie do dni, dlatego stosowany przez organy podatkowe system dzienny (za udział w każdej grze) pozostaje w sprzeczności z tym przepisem.”

09/08/2022

III FSK 2260/21 - Wyrok NSA

Wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2022 r., sygn. akt III FSK 2260/21 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 marca 2020 r. sygn. akt I SA/Łd 521/19 w sprawie ze skargi C. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi z dnia 13 maja 2019 r. nr […] w przedmiocie odpowiedzialności płatnika z tytułu podatku od gier za okres od marca 2014 r. do lipca 2015 r. Jednocześnie zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi na rzecz C. sp. z o.o. z siedzibą w W. częściowy zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

W przedmiotowej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi złożoną od korzystnego dla Spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, dotyczącego sposobu obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera. W ocenie NSA „Zgodzić się należy z sądem pierwszej instancji, iż skoro w art. 71 ust. 2 pkt 2 u.g.h. ustawodawca zdecydował, iż przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, a w rozpoznanej sprawie właśnie w takiej formule miał udział w pokerze, to przedmiotem opodatkowania jest wynik pokera rozgrywanego w formie turnieju, a nie pojedyncza partia rozegrana w turnieju. Prawidłowość takiego rozumienia regulacji z art. 71 ust. 2 pkt 2 u.g.h. potwierdza treść art. 73 ust. 1 pkt 8 tej ustawy. Z przepisu tego, czytanego w powiązaniu z art. 71 ust. 2 pkt 2, wynika, że dla każdego z uczestników turnieju podstawę opodatkowania stanowi wygrana, rozumiana jako suma jego wygranych pomniejszona o kwotę wpisowego. Jak trafnie zauważono w zaskarżonym wyroku, ustawodawca w art. 73 ust. 1 pkt 8 u.g.h. nie wskazał na jakiegokolwiek ograniczenia, które mogłoby wskazywać, że pomniejszenia należy dokonywać jedynie w dniach uzyskania wygranej. Gdyby wolą ustawodawcy było opodatkowanie dziennych wygranych, to dałby temu wyraz w odpowiednim zapisie ustawy, jak uczynił w art. 75 ust. 2 u.g.h. normującym rozliczanie wygranej przy grach liczbowych.”

09/08/2022

III FSK 3024/21 - Wyrok NSA

Wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2022 r., sygn. akt III FSK 3024/21 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 2341/19 w sprawie ze skargi C. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 r. nr […] w przedmiocie odpowiedzialności płatnika z tytułu podatku od gier za listopad 2017 r. Jednocześnie zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na rzecz C. sp. z o.o. z siedzibą w W. zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie złożył skargę kasacyjną od korzystnego dla Spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącego sposobu obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera. Zarzuty skargi nie spotkały się z uznaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego. W uzasadnieniu NSA podkreślił: „Skoro turniej gry pokera jest cyklem rozgrywek, to podstawą opodatkowania jest kwota wygranej za udział w turnieju, a nie wygrana w poszczególnych dniach turnieju, czy w poszczególnych grach, które składają się na turniej. Należy mieć też na uwadze, że art. 73 ust. 1 pkt 8 u.g.h. nie uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania odnośnie do dni, dlatego stosowany przez organy podatkowe system dzienny (za udział w każdej grze) pozostaje nie tylko w sprzeczności z tym przepisem, ale jest wręcz wytworzony przez organy podatkowe. (…) Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone odnośnie do kwoty wygranej pozostaje aktualne w zakresie dotyczącym kwoty wpisowego. Po pierwsze, logicznym następstwem regulacji, iż w podstawie opodatkowania należy uwzględnić sumę wygranych w turnieju, jest regulacja dotycząca wpisowego. Skoro mowa w niej o wpisowym za udział w turnieju, to tak jak w przypadku wygranych należy zsumować opłaty z tytułu wpisowego wniesione w całym turnieju. Po drugie, żaden przepis ustawy o grach hazardowych nie uprawnia do określenia podstawy opodatkowania w sposób przyjęty przez organy podatkowe, tj. poprzez uwzględnienie osobno każdego wpisowego wniesionego w całym turnieju.”

09/08/2022

III FSK 3267/21 - Wyrok NSA

Wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2022 r., sygn. akt III FSK 3267/21 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia16 lipca 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 2342/19 w sprawie ze skargi C. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2019 r. nr […] w przedmiocie odpowiedzialności płatnika z tytułu podatku od gier za październik 2017 r. Jednocześnie zasądził od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na rzecz C. sp. z o.o. z siedzibą w W. częściowy zwrot kosztów postępowania kasacyjnego.

Zdaniem NSA skarga kasacyjna złożona przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, od korzystnego dla Spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dotyczącego sposobu obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera nie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie NSA „wbrew zarzutom skargi kasacyjnej zaskarżony wyrok nie narusza art. 71 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, art. 73 ust. 1 pkt 8 oraz art. 75 ust. 1 i 7 u.g.h. Art. 71 ust. 2 pkt 2 u.g.h. stanowi, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest udział w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera. W myśl postanowień art. 71 ust. 3 u.g.h. (zdanie drugie), w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju. Z przepisów tych wynika, że ustawodawca zarówno przedmiot opodatkowania, jak i obowiązek podatkowy wiąże z turniejem gry pokera. (…) Skoro turniej gry pokera jest cyklem rozgrywek, to podstawą opodatkowania jest kwota wygranej za udział w turnieju, a nie wygrana w poszczególnych dniach turnieju, czy w poszczególnych grach, które składają się na turniej. Należy mieć też na uwadze, że art. 73 ust. 1 pkt 8 u.g.h. nie uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania odnośnie do dni, dlatego stosowany przez organy podatkowe system dzienny (za udział w każdej grze) pozostaje nie tylko w sprzeczności z tym przepisem, ale jest wręcz wytworzony przez organy podatkowe.”

Chcesz zostać naszym klientem?

Jeśli przekonują Cię nasze sukcesy, napisz do nas. Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie prowadzonego postępowania. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego i podatkowego.
Napisz do nas